Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 09/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

VENRES, 9 DE AGOSTO DE 2019

N.º 182

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
José Cuadrado Oural e Enrique Cuadrado Rivas solicitan de Augas de Galicia un caudal de 1774 m3/ano de augas procedente dun manancial no lugar de Dodelle, na parroquia de Santa María de Lourenzá, no concello de Lourenzá Lugo, con destino a uso para rega. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 109 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente:
DH.A27.58877.
As características do aproveitamento son:
José Cuadrado Oural e Enrique Cuadrado Rivas
VOLUME MÁXIMO ANUAL

1774 m3/ano
CAUDAL MEDIO:

0,056 litros/segundo
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO:

0,55 l/s
DESTINO:

rega
ORIXE:

manancial
LUGAR:

Dodelle
PARROQUIA:

Santa María de Lourenzá
CONCELLO:

Lourenzá
Descrición:
O aproveitamento que se solicita legalizar consiste na captación de augas a través dun pozo de barrena de 125
mm de diámetro que foi perforado no punto con coordenadas UTM datum ETRS89: 638 429, 4 815 035. A
auga extráese do pozo mediante unha bomba mergullada de 1 CV de potencia e derívase a través dunha tubaria de 32 mm de diámetro a un depósito de almacenamento enterrado que está situado no punto con coordenadas UTM datum ETRS89: 638 404, 4 814 971. Deste depósito distribúese a auga pola superficie do predio a regar e a un invernadoiro situados no predio con referencia catastral 27027B004010810000LE.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Lourenzá ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla nº 70, 2º andar, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 30 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2381

Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Samuel Regal Pino solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.65976.
As obras solicitadas consisten na construción dunha piscina exterior descuberta e acondicionar as parcelas na que se atoparía para facilitar o seu acceso e disfrute. A referencia catastral das parcelas son
Anuncio publicado en: Num BOP 182 año 2019 08/08/2019 13:58:54
09/08/2019 08:00:00

SOLICITANTES: