Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 01/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

XOVES, 1 DE AGOSTO DE 2019

N.º 175

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
O Concello de Mondoñedo solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.66955.

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Mondoñedo ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 23 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2318

Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Pablo Míguez Chao e Fátima Franco Oca solicitan de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía.
O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.62318.
As obras solicitadas consisten na construción dunha vivenda illada na parcela con referencia catastral 9292644PJ0399S0001EB, na zona de policía do rego de Mosende e dun rego innominado, ámbolos dous da bacía do rego Escourido; no lugar de Fontao, na parroquia de Suegos, no concello do Vicedo Lugo.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello do Vicedo ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 22 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2319

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio Resolución de 16 de xullo de 2019 da xefatura territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento de actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica LAT 132 kv - parque eólico Serra do Oribio - Subestación Triacastela nos concellos de Samos e Triacastela. expediente 017/2005-AT

Anuncio publicado en: Num BOP 175 año 2019 31/07/2019 14:09:08
01/08/2019 08:00:00

As obras solicitadas consisten na execución do proxecto de sinalización de rutas para bicicletas todoterreo BTT
na zona de policía do río Masma e afluentes; en varias parroquias do concello de Mondoñedo Lugo.