Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 28/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MÉRCORES, 28 DE AGOSTO DE 2019

N.º 197

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Xosé Manuel Casabella López solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.67627.

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello do Valadouro ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 26 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2590

Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
José Francisco Fernández Vizoso solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O
presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.65600.
As obras solicitadas consisten na construción dun peche de 22,50 metros de lonxitude e 1,50 metros de altura na finca de referencia catastral 27067A060008720000XJ, na zona de policía do río Galdo, a uns 90 metros da súa canle, no lugar de Santeira nº 20, na parroquia de Galdo, no concello de Viveiro Lugo.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Viveiro ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 22 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2591

Anuncio publicado en: Num BOP 197 año 2019 27/08/2019 11:18:24
28/08/2019 08:00:00

As obras solicitadas consisten na consolidación da estrutura e cuberta dun edificio de vivendas na finca con referencia catastral 6133108PJ2263S0001FJ, na zona de policía do río Ferreira, na praza de Santa María nº 11, no concello do Valadouro Lugo.