Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 20/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MARTES, 20 DE AGOSTO DE 2019

N.º 190

CONCELLOS
BARREIROS
Anuncio EXPOSICIÓN PUBLICA DA CONTA XERAL 2018
Formada, rendida e informada pola Comisión Especial de Contas deste Concello, en sesión de 12 de agosto de 2019, a CONTA XERAL CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2018 cos estados e anexos establecidos legalmente, exponse ó público polo prazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Durante o dito prazo e oito días máis, os interesados lexítimos poderán examinala e formular as reclamacións, reparos e observacións que estimen pertinentes, de conformidade co disposto no artigo 212.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

R. 2494

CERVANTES
Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Aprobados por Resolución de alcaldía de data 7 de agosto 2019, os padróns que a continuación se relacionan, expóñense ao público polo prazo de quince días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo:

Taxa polo servizo de recollida domiciliaria do lixo 2º trimestre de 2019.

Taxa polo servizo de subministro domiciliario de auga potable e canon da auga 2º trimestre de 2019.

Recursos: Contra o acordo da aprobación dos padróns se poderá interpor recurso de reposición.
Prazo de presentación do recurso: un mes contado dende o día inmediato seguinte ao do término do período de exposición ao público dos padróns.
Órgano ante o que se recorre: Alcalde do Concello de Cervantes.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formulen poderán interporse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei Reguladora da referida xurisdición.
A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda Consellería de Facenda no prazo dun mes desde que se entenda producida a notificación mediante o padrón.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobro dos mesmos, os recibos seranlles cargados nas contas bancarias respectivas, e fíxase como período de cobro voluntario o prazo de dous meses, contados a partir do período de exposición pública. Finalizado o exercicio pasarase o seu cobro pola vía de constrinximento, cos recargos previstos no artigo 28 da Lei 58/2003
de 17 de decembro, Facenda Pública, Lei Xeral Tributaria, a través do Servizo Provincial de Recadación da Excma.
Deputación Provincial de Lugo.
A falta de pagamento do canon de auga no período voluntario suporá a esixencia directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.

Anuncio publicado en: Num BOP 190 año 2019 19/08/2019 12:39:47
20/08/2019 08:00:00

Barreiros, 13 de agosto de 2019.- A Alcaldesa, Ana Belén Ermida Igrexas.