Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 10/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 2019

N.º 183

CONCELLOS
LÁNCARA
Anuncio Decreto.- Láncara, na data da sinatura electrónica á marxe.
Tendo previsto ausentarme do termo municipal o periodo comprendido entre os días 6 e 13 de agosto, de acordo co establecido nos artigos 63 da Lei de Administración local de Galicia e 47.1 e 2 do Regulamento de Organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións locais.
Tendo en conta que se atopa tamén ausente o 1º Tenente alcalde, don Pablo Rivera Capón.
RESOLVO
Que me substitúa na totalidade das miñas funcións a segunda tenente alcalde, dona Begoña López Magdalena durante os días 6 a 13 de agosto.

Déase conta ao Pleno da Corporación e publíquese no BOP.
Mandao e asinao o señor alcalde, do que eu, secretaria dou fe.
Láncara, 1 de agosto de 2019.- O alcalde, Darío A. Piñeiro López R. 2406

LUGO
Anuncio Faise saber que ó abeiro da Ordenanza Fiscal Xeral o enderezo fiscal de cada contribuinte é único perante o Concello de Lugo e coincidirá co de empadroamento, salvo notificación expresa ó Concello doutro diferente. Ó
citado enderezo fiscal remitiránse todolos recibos do contribuinte Asimesmo faise saber ós contribuíntes e interesados de que a partir do vindeiro día 20 de agosto e ata o 21 de outubro deste ano, ambos inclusive, pónse ó cobro, en prazo voluntario, o padrón de recibos correspondente ó ano 2019, dos tributos que de seguido se relacionan -

Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
-

Taxa por Aproveitamentos Especiais da Vía Pública Entrada de VehículosVaos
Para o cobramento dos citados tributos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, éstos seránlles cargados nas contas bancarias respectivas o día 7 de outubro de 2019
Para o resto dos contribuintes, os documentos de cobro seránlles enviados ó enderezo declarado do suxeito pasivo por correo ordinario para que poidan efectua-lo pagamento en calquera oficina de Abanca, Caixabank, BBVA e Banco Sabadell . No caso de non recibilos, o obrigado ó pagamento deberá persoarse nas oficinas municipais, sitas na Ronda da Muralla, nº 197- 2º andar Facenda Local, para obter un duplicado xa que a súa non recepción no domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento Advírtese que, transcorrido o prazo voluntario de ingreso sen efectua-lo pagamento das débedas, poderase realizar o mesmo incrementado cun 5% de recargo executivo ata o día 20 de Novembro de 2019, utilizando o mesmo recibo, en calquera das oficinas de Abanca, Caixabank, BBVA e Banco Sabadell; todo elo sen perxuizo de que se poida iniciar o procedemento de constrinximento, co recargo, xuros e custas que se poideran producir Este anuncio ten o carácter de notificación colectiva ó abeiro do artigo 102.3 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria
Anuncio publicado en: Num BOP 183 año 2019 09/08/2019 12:25:43
10/08/2019 08:00:00

Notifíqueselle ós interesados.