Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 02/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

VENRES, 2 DE AGOSTO DE 2019

N.º 176

CONCELLOS
O CORGO
Anuncio O Tribunal cualificador do procedemento selectivo para o persoal do Punto de Atención á Infancia Técnico de Atención á Infancia e Persoal de apoio, unha vez finalizadas as probas selectivas, e de acordo coa base novena da convocatoria, determinou o seguinte resultado final do procedemento:
TÉCNICO DE ATENCIÓN Á INFANCIA:
A base novena establece que a puntuación final será virá determinado pola suma da puntuación obtida no primeiro exercicio máis a obtida no segundo ejercicio. En consecuencia, a relación definitiva das notas obtidas polos aspirantes que superaron o procedemento, pola orde de puntuación obtida son as seguintes:
1º PUNTUACIÓN
EXERCICIO

2º PUNTUACIÓN
TOTAL

DNI

ARIAS DÍAZ, M CARMEN

4115..

7

8

15

FERNÁNDEZ DÍAZ, MERCEDES

4875..

7,5

6,5

14

GONZÁLEZ RUBAL, CARMEN

8064..

5

7

12

LÓPEZ TORRES, LAURA

5619..

5

6,5

11,5

PÉREZ TATO, ESTER

5844..

6

5

11

FERNÁNDEZ MOREIRA, HÉCTOR

5352..

5

5,5

10,5

PERSOAL DE APOIO
A base novena establece que a puntuación final será a obtida no primeiro. En consecuencia, a relación definitiva das notas obtidas polos aspirantes que superaron o procedemento, pola orde de puntuación obtida son as seguintes:
APELIDOS E NOME

DNI

PUNTUACIÓN

PÉREZ TATO, ESTER

5844..

7

REIJA ABUÍN, PATRICIA

4081..

5,5

CARRERAS MOURÍN, ANDREA

5696..

5

O tribunal propón a contratación do seguintes candidatos aprobados con maior puntuación, que son os seguintes:
-

Técnico de Atención á infancia: Arías Díaz, M Carmen, con DNI 4115..

-

Persoal de Apoio: Pérez Tato, Ester, con DNI 5844..

Os aspirantes propostos, deberán achegar, no prazo de vinte 20 días naturais, contados a partir da publicación desta lista de aprobados no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, no Rexistro Xeral do Concello, os documentos sinalados na base décima.

Anuncio publicado en: Num BOP 176 año 2019 01/08/2019 12:03:12
02/08/2019 08:00:00

PUNTUACIÓN
EXERCICIO

NOME