Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 29/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

XOVES, 29 DE AGOSTO DE 2019

N.º 198

CONCELLOS
O INCIO
Anuncio O Pleno, en reunión celebrada o día 9 de xullo de 2019, acordou aprobar inicialmente o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais.
O citado Plan exponse ao público polo prazo dun mes, a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, co fin de que as persoas interesadas poidan presentar alegacións, suxerencias e ideas que axuden a mellorar o citado instrumento.
O Incio, 12 de agosto de 2019.- O ALCALDE, Héctor Manuel Corujo González.
R. 2606

Anuncio A Xunta de Goberno Local deste Concello na sesión do 19 de Agosto aprobou o Padrón da TAXA POR
RECOLLIDA DO LIXO DO 4º BIMESTRE E DA TAXA DO MANTEMENTO DO CEMITERIO DO 2019.
De conformidade co establecido na Lei Xeral Tributaria e nas Ordenanzas Municipais reguladoras, EXPONSE AO
PUBLICO o devandito padrón para que as persoas interesadas, no PRAZO DE QUINCE DIAS contados a partires do anuncio no B.O.P., poidan examinalo e formularen as reclamacións que estimen oportunas.
Asemade, faise saber que a taxa obxecto deste anuncio estará ó cobro en PERIODO VOLUNTARIO na oficina de Recadación Municipal, sita na Casa Consistorial, de luns a venres, dende o día 1 de Setembro ó 31 de Outubro, en días hábiles.
Rematado o prazo en período voluntario os recibos non pagados serán cargados aos Servicios de Recadación da Excma. Diputación Provincial de Lugo para a súa exacción pola vía de constrinximento cos recargos e demais conceptos esixibles intereses, costas, etc. de conformidade co disposto no artg. 97 e seguintes do R.X. de Recadación.
Mondoñedo, a 20 de agosto de 2019.- O Tte. Alcalde, Manuel A.Otero Legide.
R. 2607

MONTERROSO
Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
De conformidade con canto se establece polo artigo 75 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, polo 225 da LALGA e concordantes do ROF, publícase o acordo do Pleno de 22.08.2019
PRIMEIRO.- Establecer as seguintes indemnizacións:
1º.- ASISTENCIAS: Os señores concelleiros que non teñan dedicación exclusiva, nin dedicación parcial, recibirán pola asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que formen parte, as indemnizacións por sesión seguintes:
- Pleno: 60 €.
- Comisión Especial de Contas: 60 €.
Cando as sesións se celebren unha a continuación de outra, devengaranse asistencias tan so por unha delas.

Anuncio publicado en: Num BOP 198 año 2019 28/08/2019 11:32:55
29/08/2019 08:00:00

MONDOÑEDO