Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 26/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

LUNS, 26 DE AGOSTO DE 2019

N.º 195

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE.AUGAS DE GALICIA. SERVIZO
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
María Carmen Hermida Vizoso solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O
presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.65318.

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Alfoz ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 15 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2566

Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Edelmiro Tezanos Muíño solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.65736.
As obras solicitadas consisten na rehabilitación da envolvente da vivenda unifamiliar ubicada na zona de policía de leitos do río Valiñadares; na rúa do Pasatempo, nº 22; na parroquia da Nosa Señora do Carme; no concello de Mondoñedo Lugo.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Mondoñedo ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 10 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2567

FRIOL
Anuncio Ao quedar definitivamente aprobado polo Pleno desta Corporación o expediente de modificación de créditos número 4/2019, primeiro de competencia do Pleno, para créditos extraordinarios e suplementos de crédito, dentro do vixente Orzamento municipal, polo acordo adoptado en sesión celebrada o día vinte e seis de xuño de
Anuncio publicado en: Num BOP 195 año 2019 23/08/2019 10:35:18
26/08/2019 08:00:00

As obras solicitadas consisten no acondicionamento do predio situado na parcela 793 do polígono 3 da concentración parcelaria do Val de Alfoz, na zona de policía dun rego innominado; no lugar de Augaquente, na parroquia de Lagoa, no concello de Alfoz Lugo.