Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 17/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2019

N.º 188

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SECCIÓN DE ACTAS
Anuncio Resolucións da Presidencia da Excma. Deputación Provincial de Lugo, de data oito de agosto de dous mil dezanove, sobre nomeamento de persoal eventual, que textualmente din o seguinte:
Tras ver a proposta do deputada delegada da Área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, a teor do seguinte texto:
Visto que o Pleno desta Deputación Provincial en sesión celebrada o día 30 de xullo de 2019, aprobou o Cadro de Persoal Eventual da Entidade; conforme ao disposto polos artigos 104 da lei 7/85 Reguladora das Bases do Réxime Local e 30 do RD 2/2015, de 29 de abril do Emprego Público de Galicia, así como polo art. 12 do Estatuto Básico do Empregado Público.

1º.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado, con efectividade do día 8 de agosto de 2019, a:
-

Don Javier Cerqueiro González como Asesor Nivel III, adscrito á Presidencia.

2º.-O persoal eventual nomeado cesa automaticamente, en todo caso cando se produza o cese ou expire o mandato da autoridade á que presten a súas funcións de confianza ou asesoramento.
Polo anteriormente exposto e, en uso das facultades que lle confire a esta Presidencia o artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO:
Prestar aprobación á proposta anteriormente transcrita en todas as súas partes.
------------------Tras ver a proposta do deputada delegada da Área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, a teor do seguinte texto:
Visto que o Pleno desta Deputación Provincial en sesión celebrada o día 30 de xullo de 2019, aprobou o Cadro de Persoal Eventual da Entidade; conforme ao disposto polos artigos 104 da lei 7/85 Reguladora das Bases do Réxime Local e 30 do RD 2/2015, de 29 de abril do Emprego Público de Galicia, así como polo art. 12 do Estatuto Básico do Empregado Público.
Á vista dos informes que obran no expediente, procede que pola Presidencia da Deputación, en uso das atribucións que lle confire o artigo 104.2 da lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Réxime, RESOLVA:
1º.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado, con efectividade do día 8 de agosto de 2019, a:
-

Don Argelio Fernández Queipo como Asesor Nivel II, adscrito ao Grupo Provincial Socialista.

2º.-O persoal eventual nomeado cesa automaticamente, en todo caso cando se produza o cese ou expire o mandato da autoridade á que presten a súas funcións de confianza ou asesoramento.
Polo anteriormente exposto e, en uso das facultades que lle confire a esta Presidencia o artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO:
Prestar aprobación á proposta anteriormente transcrita en todas as súas partes.
O que se fai público para os oportunos efectos.

Anuncio publicado en: Num BOP 188 año 2019 16/08/2019 12:52:45
17/08/2019 08:00:00

Á vista dos informes que obran no expediente, procede que pola Presidencia da Deputación, en uso das atribucións que lle confire o artigo 104.2 da lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Réxime, RESOLVA: