Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 16/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

VENRES, 16 DE AGOSTO DE 2019

N.º 187

CONCELLOS
ALFOZ
Anuncio Por Resolución de Alcaldía de 31 de xullo de 2019, apróbase a Convocatoria e as Bases Específicas para a selección de persoal temporal dun Operario de Servizos Múltiples e creación dunha listaxe de emprego temporal PROGRAMA: FOMENTO DE EMPREGO 2019
CONVOCATORIA
O obxecto desta convocatoria é proceder á provisión, con carácter provisional, do seguinte emprego no Concello de Alfoz.
Denominación e características obxecto da convocatoria do emprego de Operario de Servizos Múltiples:
Nº empregos: 1.

-

Denominación: Operario de Servizos Múltiples Programa Fomento de Emprego 2019

-

Réxime Xurídico: Funcionario interino art. 10.1.c/ EBEP.

-

Clasificación: Grupo de Agrupacións profesionais A.P..

- Duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do 30/09/2020.
-

Duración xornada: Xornada a tempo completo 100%

Listaxe de emprego temporal para a praza de Operario de Servizos Múltiples -

Modalidade da listaxe: Específica
O extracto da convocatoria e as bases específicas publicarase no Boletín Oficial da Provincia BOP, no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na páxina web www.concellodealfoz.com.
Prazo de presentación: Será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no BOP.
Lugar de presentación: Será no Rexistro Xeral do Concello ou a través das formas establecidas na vixente Lei do Procedemento Administrativo Común.
BASES ESPECÍFICAS POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN PARA CUBRIR UN
EMPREGO: OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES, FUNCIONARIO INTERINO ART. 10.1.c/ EBEP, A TRAVÉS
DO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE ALFOZ PROGRAMA:
FOMENTO DO EMPREGO 2019 E CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE EMPREGO TEMPORAL.
1. OBXECTO.
Constitúe o obxecto das presentes bases específicas, que complementan as bases xerais polas que se establecen as normas para a selección de persoal para prestar servizos no concello de Alfoz publicadas no BOP de Lugo de data 23 de novembro de 2017, a regulación do procedemento de selección mediante sistema de concursooposición do posto de OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES a xornada completa ao abeiro do Programa de Fomento do Emprego 2019 de conformidade co Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2019, publicado no BOP de Lugo de data 2 de marzo de 2019.
2. DENOMINACIÓN DO EMPREGO E CARÁCTERÍSTICAS:
-

DENOMINACIÓN: OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES.

-

Grupo/subgrupo Profesional: aGRUPACIÓNS PROFESIONAIS A.P..

- Réxime Xurídico: Funcionarial funcionario interino do artigo 10.1.c/ execución de programas de carácter temporal do RDL 5/2015, do 30 de outubro, Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Anuncio publicado en: Num BOP 187 año 2019 14/08/2019 13:08:09
16/08/2019 08:00:00

-