Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 22/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

XOVES, 22 DE AGOSTO DE 2019

N.º 192

CONCELLOS
CASTROVERDE
Anuncio En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, ao non terse presentado alegacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo de Pleno adoptado na sesión extraordinaria do 5 de xullo de 2019, de aprobación do expediente de modificación de créditos núm. 10/2019, do orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito para a aplicación do superávit orzamentario, segundo de competencia do Pleno, e faise público que, despois de dito expediente, o resumo por capítulos do estado de gastos queda da seguinte forma:
ESTADO DE GASTOS
OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

CAPÍTULO I: Gastos de Persoal
865.739,79

CAPÍTULO II: Gastos en Bens Correntes e Servizos
1.477.934,35

CAPÍTULO III: Gastos Financeiros
0,00

CAPÍTULO IV: Transferencias Correntes
69.109,03

B GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI: Investimentos reais
957.781,04

CAPÍTULO VII: Transferencias de capital
15.000,00

OPERACIÓNS FINANCEIRAS
CAPÍTULO VIII: Activos financeiros
0,00

CAPÍTULO IX: Pasivos Financeiros
0,00
TOTAL:

3.385.564,21

Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 171 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados poderán interpoñer directamente recurso contencioso -administrativo, na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da dita xurisdición.
Sen prexuízo disto e consonte o establecido no artigo 171.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a interposición dese recurso non suspenderá por si soa a efectividade do acto ou acordo impugnado.
O Alcalde, 16 de agosto de 2019.- O Alcalde, Xosé M Arias Fernández.
R. 2532

COSPEITO
Anuncio EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL 2018
Formada e rendida a Conta Xeral correspondente ao orzamento 2018, e informada pola Comisión Especial de Contas na súa sesión celebrada o 20 de agosto de 2019, exponse ó público cos documentos que se xustifican, na Secretaría desta Corporación, durante quince 15 días hábiles contados a partir do seguinte ao da inserción do presente anuncio no BOP, durante os cales, e oito 8 máis, os interesados poderán presentar as reclamacións, reparos ou observacións que estimen pertinentes, de conformidade co disposto nos artigos 116

Anuncio publicado en: Num BOP 192 año 2019 21/08/2019 11:21:49
22/08/2019 08:00:00

A GASTOS POR OPERACIÓNS CORRENTES