Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 08/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

XOVES, 8 DE AGOSTO DE 2019

N.º 181

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SECCIÓN DE ACTAS
Anuncio Resolución da Presidencia da Excma. Deputación Provincial de Lugo, de data 1 de agosto de 2019, sobre nomeamento de persoal eventual, que textualmente di o seguinte:
Tras ver a proposta da deputada delegada da Área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, a teor do seguinte texto:

Á vista dos informes que obran no expediente, procede que pola Presidencia da Deputación, en uso das atribucións que lle confire o artigo 104.2 da lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Réxime, RESOLVA:
1.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado, con efectividade do día 1 de agosto de 2019 a:
Dona María Esperanza González Martín como Asesora Nivel IV, adscrita ao Grupo Provincial Socialista.
2.-O persoal eventual nomeado cesa automaticamente, en todo caso cando se produza o cese ou expire o mandato da autoridade á que presten a súas funcións de confianza ou asesoramento.
Polo anteriormente exposto e, en uso das facultades que lle confire a esta Presidencia o artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO:
Prestar aprobación á proposta anteriormente transcrita en todas as súas partes.
O que se fai público aos oportunos efectos.
Lugo, a dous de agosto de dous mil dezanove. O PRESIDENTE, José Tomé Roca.- A SECRETARIA, María Esther Álvarez Martínez.
R. 2420

CONCELLOS
ALFOZ
Anuncio O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de xullo de 2019 , acordou a aprobación inicial do expediente de suplemento de crédito para a aplicación do superávit orzamentario. modificación de créditos 7/2019 , e en cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, sométese a información pública polo prazo de quince días, a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello .
Se transcorrido devandito prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado definitivamente devandito Acordo.

Anuncio publicado en: Num BOP 181 año 2019 07/08/2019 13:15:37
08/08/2019 08:00:00

Visto que o Pleno desta Deputación Provincial en sesión celebrada o día 30 de xullo de 2019, aprobou o Cadro de Persoal Eventual da Entidade; conforme ao disposto polos artigos 104 da Lei 7/85, reguladora das bases do réxime local e 30 do RD 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, así como polo art. 12 do Estatuto básico do empregado público.