Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 09/08/2019 - Page 2

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

2

Núm. 182 venres, 9 de agosto de 2019

BOP de Lugo
48879A0PJ1348N0001SP e 4887907PJ1348N0001SP e atópanse na zona de policía do rego da Costa do Martelo, no lugar de Praia de Area, na parroquia de Faro, no concello de Viveiro Lugo.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Viveiro ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 22 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2382

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SECCIÓN DE ACTAS
Anuncio Resolución da Presidencia da Excma. Deputación Provincial de Lugo, de data 30 de xullo de 2019, sobre nomeamento de persoal eventual, que textualmente di o seguinte:
Tras ver a proposta da deputada delegada da Área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, a teor do seguinte texto:

Á vista dos informes que obran no expediente, procede que pola Presidencia da Deputación, en uso das atribucións que lle confire o artigo 104.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime, RESOLVA:
1º.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado, con efectividade do día 30 de xullo de 2019 a:
Dona Pilar Alicia Carballedo Portela como Asesora Nivel II, adscrita ao Gabinete de Presidencia.
2º.- O persoal eventual nomeado cesa automaticamente, en todo caso cando se produza o cesamento ou expire o mandato da autoridade á que presten a súas funcións de confianza ou asesoramento.
Polo anteriormente exposto e, en uso das facultades que lle confire a esta Presidencia o artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO:
Prestar aprobación á proposta anteriormente transcrita en todas as súas partes.
O que se fai público aos oportunos efectos.
Lugo, a trinta e un de xullo de dous mil dezanove. O PRESIDENTE, José Tomé Roca.- A SECRETARIA, María Esther Álvarez Martínez.

Resolución da Presidencia da Excma. Deputación Provincial de Lugo, de data 30 de xullo de 2019, sobre nomeamento de persoal eventual, que textualmente di o seguinte:
Tras ver a proposta da deputada delegada da Área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, a teor do seguinte texto:
Visto que no Pleno desta Deputación Provincial, en sesión celebrada o día 30 de xullo de 2019, aprobouse o Cadro de Persoal Eventual da Entidade; conforme ao disposto polos artigos 104 da Lei 7/85, reguladora das bases do réxime local e 30 do R.D. 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, así como polo art. 12
do Estatuto básico do empregado público.
Á vista dos informes que obran no expediente, procede que pola Presidencia da Deputación, en uso das facultades que lle confire o artigo 104.2 da LRB, RESOLVA:
1º.- Nomear con carácter de persoal eventual coas condicións sinaladas no acordo plenario citado, con efectividade do día 30 de xullo de 2019 a:
Dona Yolanda Santín López, como Asesora Nivel II, adscrita ao Grupo Provincial do Partido Popular
Anuncio publicado en: Num BOP 182 año 2019 08/08/2019 13:58:54
09/08/2019 08:00:00

Visto que o Pleno desta Deputación Provincial en sesión celebrada o día 30 de xullo de 2019, aprobou o Cadro de Persoal Eventual da Entidade; conforme ao disposto polos artigos 104 da lei 7/85, reguladora das bases do réxime local e 30 do RD 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, así como polo art. 12 do Estatuto básico do empregado público.