Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 13/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MARTES, 13 DE AGOSTO DE 2019

N.º 185

CONCELLOS
QUIROGA
Anuncio PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE QUIROGA. REGULACIÓN DEL SOLO E ORDENANZAS
ÍNDICE
1. CAUTELA NORMATIVA
2. REGULACIÓN DE SISTEMAS
2.1 REGULACIÓN DO SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS
2.1.1 DEFINICIÓN
2.1.2 DETERMINACIÓNS XERAIS.

2.1.4 ESTRADAS DA REDE AUTONÓMICA
2.1.5 ESTRADAS DA REDE PROVINCIAL
2.2 REGULACIÓN DO SISTEMA FERROVIARIO
2.2.1 MARCO NORMATIVO
2.2.2 DEFINICIONS
2.2.3 DETERMINACIONS XERAIS
2.2.4 DETERMINACIONS PARTICULARES
2.3 REGULACIÓN DO SISTEMA DE DOTACIÓNS URBANÍSTICAS
2.3.1 REGULACIÓN DO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS ORDENANZA Q
2.3.2 REGULACIÓN DO SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES ORDENANZA EL
2.4 REGULACIÓN DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS BÁSICOS
2.4.1 DEFINICIÓN E ÁMBITO
2.4.2 NORMAS XERAIS
2.4.3 NORMAS DE USO
2.4.4 LIÑAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN.: NORMAS DE PROTECCIÓN.
2.4.5 TRATAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
2.5 REGULACIÓN DE CAUCES E ZONAS DE AFECCIÓN DE AUGA.
2.5.1 DEFINICIÓNS
2.5.2 MARCO NORMATIVO
2.5.3 DETERMINACIÓNS XERAIS
3 REGULACIÓN ESPECÍFICA DO PATRIMONIO CULTURAL CATALOGADO
3.1 PATRIMONIO CULTURAL. DEFINICIÓN E CATALOGACIÓN
3.2 REGULACIÓN XERAL
3.2.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN EN BENS OU CONXUNTOS INCLUÍDOS

Anuncio publicado en: Num BOP 185 año 2019 12/08/2019 13:39:53
13/08/2019 08:00:00

2.1.3 ESTRADAS DA REDE ESTATAL