Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 07/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MÉRCORES, 7 DE AGOSTO DE 2019

N.º 180

CONCELLOS
GUITIRIZ
Anuncio Nomeamento dun funcionario de carreira praza Policía Local reservada para a mobilidade horizontal. Expte.
212/2019
Mediante este anuncio faise público que a Xunta de Goberno Local do Concello de Guitiriz de data 24/07/2019
adoptou o seguinte acordo:
Vista a proposta de nomeamento do tribunal cualificador do proceso selectivo dunha praza de policía local reservada para a mobilidade horizontal, a favor de Jose Igor Souto Lopez, acorda:

SEGUNDO.- Notificarlle este acordo á funcionario nomeado e comunicarlle que deberá tomar posesión no prazo dun mes a partir da publicación do nomeamento no Boletin Oficial da Provincia.
TERCEIRO.- Publicar o nomeamento no Boletín Oficial da provincia e no taboleiro de anuncios deste Concello, e comunicala ao servizo de recursos humanos e aos servizos municipais de secretaría, intervención e tesourería aos efectos oportunos.
Guitiriz, 29 de xullo de 2019.- A Alcaldesa, Marisol Morandeira Morandeira.
R.- 2370

LUGO
Anuncio MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ, CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO
DE LUGO
CERTIFICO:
Que a Xunta de Goberno Local, en la sesión ORDINARIA celebrada o día vinte e catro de xullo de dous mil dezanove, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
14/467 INFORME PROPOSTA SOBRE A APERTURA DE CONVOCATORIA PÚBLICA, APROBACIÓN DO GASTO E
APROBACIÓN DAS BASES XERAIS REGULADORAS DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS E
PERSOAS XURÍDICO-PRIVADAS SEN ÁNIMO DE LUCRO AUTORIZACIÓN DO GASTO, QUE DESENVOLVEN A
SÚA ACTIVIDADE NO EIDO DOS SERVIZOS SOCIAIS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E
ACTIVIDADES DE INTERESE XERAL E SECTORIAL E PARA O MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E PEQUENAS
REPARACIÓNS DAS INFRAESTRUTURAS NAS QUE SE LEVAN A CABO ESTES PROGRAMAS E ACTIVIDADES.
EXERCICIO ECONÓMICO 2019.- Examinado o expediente tramitado para os efectos e visto o informe proposta da Xefa do Servizo de Servizos Sociais do 22 de xullo de 2019 que, na súa parte expositiva, fai constar:
De conformidade co establecido no artigo 72 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local en consonancia co disposto no artigo 232 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, os concellos deben favorecer o desenvolvemento das asociacións para a defensa dos intereses xerais e sectoriais dos veciños utilizando para tal fin, e na medida que o permitan os recursos presupostados, subvencións económicas tanto para sufragar os gastos xerais delas como para as actividades que realicen.
O outorgamento de subvencións é unha técnica de fomento de determinadas actuacións e actividades que se consideran de utilidade pública ou de interese social, e que a través dun procedemento de concorrencia competitiva axustada aos principios de obxectividade, transparencia e publicidade permite desenvolver, a través
Anuncio publicado en: Num BOP 180 año 2019 06/08/2019 13:33:34
07/08/2019 08:00:00

PRIMEIRO.- Nomear a don Jose Igor Souto Lopez con DNI 33536613Z, como funcionario de carreira na praza de Policía Local pertencente ó cadro de persoal de funcionarios de carreira do Concello de Guitiriz, encadrada na escala de Administración Especial, subescala de servicios especiais, escala básica, categoría policía, grupo C1, correspondente a oferta de emprego público deste Concello do ano 2019 reservada para mobilidade horizontal.