Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 31/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 2019

N.º 200

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SECCIÓN DE ACTAS
Anuncio Visto o sinalado no artigo 29 do Regulamento Orgánico vixente nesta Excma. Deputación Provincial, en relación coas declaracións de bens patrimoniais dos Sres. Deputados Provinciais, que dí:
Artigo 29: Ambas as dúas declaracións, efectuadas nos modelos aprobados pola Xunta de Goberno, realizaranse antes da toma de posesión, con ocasión do cesamento e cando se modifiquen as circunstancias de feito.
Tales declaracións inscribiranse no Libro Rexistro de Intereses na Deputación; e publicaranse no Boletín Oficial da Provincia.
Polo que, en cumprimento do citado artigo 29, fanse públicas as declaracións de bens patrimoniais e de actividades dos Sres. Deputados Provinciais presentadas con motivo da toma de posesión, do seguinte xeito:

Data da declaración: 08-07-2019
BENS E RENDAS
RENDAS PERCIBIDAS
Percepcións netas de tipo salarial, soldos, honorarios, aranceis e outras retribucións, calquera que sexa a súa denominación.
-

Salario de Alcalde do Concello de Ribeira de Piquín: 31.839,08 euros brutos anuais.

IRPF:
-

Resultado Renda 2018: - 2.867,62 €

DEPOSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS:
-

CC. 3 titulares. Saldo: 4.174,47 €.
Depósito 5 titulares. Saldo: 57.200 €.
Depósito 2 titulares. Saldo 75.000 €.
Depósito 5 titulares. Saldo:10.000 €
CC 2 titulares. Saldo: 1.671,10 €.
Depósito 5 titulares. Saldo 8.400 €
CC 2 titulares. Saldo: 798,17 €.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
-

Volkswagen Touareg 50%.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PUBLICAS DESEMPEÑADAS
Cargos Públicos desempeñados:
-

Alcalde do Concello de Ribeira de Piquín
INGRESOS CON CARGO Ó SECTOR PÚBLICO
-

31.839,08 € brutos anuais Alcalde do Concello de Ribeira de Piquín.

D. AGUSTÍN BAAMONDE DÍAZ. Grupo Provincial Popular.
Data da declaración: 20-06-2019

Anuncio publicado en: Num BOP 200 año 2019 30/08/2019 11:37:32
31/08/2019 08:00:00

D. ROBERTO FERNÁNDEZ RICO, Grupo Provincial Socialista