Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 27/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MARTES, 27 DE AGOSTO DE 2019

N.º 196

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Victoria López Teijeiro solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.65076.

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Viveiro ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 29 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2576

Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Antonio Blanco Devesa solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.66515.
As obras solicitadas consisten na construción dun peche no predio de referencia catastral 27067A026002200000XB na zona de policía dun rego innominado, afluente do rego do Cristo; no lugar de Pallaregas, na parroquia de Covas, no concello de Viveiro Lugo.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Viveiro ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 18 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2577

Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
María Magdalena Soto Martínez solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O
presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.65407.
As obras solicitadas consisten na colocación de paso salva-cunetas na finca de referencia catastral 27064A009005830000PL, no lugar de Xilloi, no concello do Vicedo Lugo. Atópase nas zonas de afección do rego da Veiga e do rego de Aguillara.

Anuncio publicado en: Num BOP 196 año 2019 26/08/2019 12:03:07
27/08/2019 08:00:00

As obras solicitadas consisten no arranxo de caseta e peche gandeiro na finca de referencia catastral 27067A042004390000XM, na zona de policía do rego de Loureiro, no lugar do Batán, na parroquia de Chavín, no concello de Viveiro Lugo.