Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 09/08/2019 - Page 3

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

3

Núm. 182 venres, 9 de agosto de 2019

BOP de Lugo
2º.- O persoal eventual nomeado cesa automaticamente, en todo caso cando se produza o cesamneto ou expire o mandato da autoridade á que presten a súas funcións de confianza ou asesoramento.
Polo anteriormente exposto e, en uso das facultades que lle confire a esta Presidencia o artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO:
Prestar aprobación á proposta anteriormente transcrita en todas as súas partes.
que se fai público aos oportunos efectos.
Lugo, a trinta e un de xullo de dous mil dezanove. O PRESIDENTE, José Tomé Roca.- A SECRETARIA, María Esther Álvarez Martínez.
R. 2384

Anuncio Resolucións da Presidencia da Excma. Deputación Provincial de Lugo, de data 30 de xullo de 2019, sobre concesión de dedicacións exclusivas e parciais aos membros da Corporación, que textualmente din o seguinte:
Logo de ver o acordo adoptado polo Pleno desta Excma. Corporación Provincial, en sesión extraordinaria celebrada o día 30 de xullo de 2019, referido á aprobación da proposta sobre concesión de dedicacións exclusivas aos membros da Corporación.

Por todo iso, de conformidade co disposto no art. 13 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, arts. 34 e 75 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e art. 225 da Lei 5/1997 de administración local de galicia, esta Presidencia, a proposta do Grupo Provincial Socialista, RESOLVE:
1º.- Que os Deputados Provinciais que a continuación se relacionan, pasen a desempeñar os seus cargos co réxime que así mesmo se sinala, e coa retribución anual que igualmente se indica:
Dona M. del Pilar García Porto, delegada da Área Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo. Réxime de dedicación exclusiva cunha retribución anual de 53.613,14 €.
Don Pablo Rivera Capón, delegado da Área de Promoción Económica e Social. Réxime de dedicación exclusiva cunha retribución anual de 53.613,14 €.
Dona Mayra García Bermúdez, delegada da Área de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas. Réxime de dedicación exclusiva cunha retribución anual de 53.613,14 €.
Don Roberto García Pernas, delegado da Área de Participación Cidadá. Réxime de dedicación parcial do 50%
cunha retribución anual de 26.806,57 €.
Dona María Loureiro García, delegada da Área de Muller e Igualdade. Réxime de dedicación parcial do 50% cunha retribución anual de 26.806,57 €.
Don Xosé María Arias Fernández, delegado da Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos. Réxime de dedicación parcial dun 75% cunha retribución anual de 40.209,85 €.
Dona Ana M. González Abelleira, delegada da Área de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento. Réxime de dedicación exclusiva cunha retribución anual de 53.613,14 €.
Don José Luís Raposo Magadalena, delegado da Área de Medio Ambiente. Réxime de dedicación parcial dun 75%
cunha retribución anual de 40.209,85 €.
Don Roberto Fernández Rico, delegado da Área de Recursos Sostibles. Réxime de dedicación exclusiva cunha retribución anual de 53.613,14 €.
Don Efrén Castro Caloto, delegado da Área de Deportes, Artesanía e Deseño e Memoria Histórica. Réxime de dedicación exclusiva cunha retribución anual de 53.613,14 €.
Dona Mónica Freire Rancaño, delegada da Área de Medio Rural e do Mar e Mocidade. Réxime de dedicación exclusiva cunha retribución anual de 53.613,14 €.
2º.- As dedicacións exclusivas referidas aos deputados dona M. Pilar García Porto, don Pablo Rivera Capón, dona Mayra García Bermúdez, dona Ana M. González Abelleira, don Roberto Fernández Rico e don Efrén Castro
Anuncio publicado en: Num BOP 182 año 2019 08/08/2019 13:58:54
09/08/2019 08:00:00

Resultando que dita proposta recolle, entre outros extremos, a concesión de 7 dedicacións exclusivas e catro parciais para os Sres. Deputados Delegados das Áreas de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, de Promoción Económica e Social; de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas; de Participación Cidadá;
de Muller e Igualdade; de Cooperación e Asistencia aos Concellos; de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento; de Medio Ambiente; de Recursos Sostibles; de Deportes, Artesanía e Deseño e Memoria Histórica e Medio Rural e do Mar e Mocidade.