Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 24/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 2019

N.º 194

CONCELLOS
CASTROVERDE
Anuncio Faise público que por Resolución de Alcaldía de data 16 de agosto de 2019, foron delegadas as funcións de Alcaldía -Presidencia, por ausencia do termo municipal de Castroverde, , no Primeiro Tenente de Alcalde, don Eduardo Álvarez López. desde o día desde o día 19 ao 25 de agosto de 2019, ambos os dous inclusive, Castroverde, 19 de agosto de 2019.- O Alcalde en funcións, Eduardo Álvarez López.
R. 2558

Anuncio
3.- MODIFICACIÓN DE RECOÑECEMENTO DE DEDICACIÓNS A MEMBROS DA CORPORACIÓN.
PRIMEIRO.- Suprimir a dedicación parcial recoñecida á Alcaldía-Presidencia, e proceder á tramitación da baixa en Seguridade Social, con efectos do 30 de xullo.
SEGUNDO.- Fixar as retribucións brutas anuais da Concelleira - Delegada de Cultura, Educación, Xuventude e Deporte, en réxime de dedicación exclusiva, en 32.000 € distribuídas en doce pagas ordinarias e dúas extraordinarias nos meses de xuño e decembro.
TERCEIRO.- Establecer como cargo que levarán aparellada réxime de dedicación parcial, cunha dedicación do 50%, a ConcelleríaDelegada de Alcaldía e de Servizos Sociais, cunhas retribucións brutas anuais de 16.000 €, distribuídas en doce pagas ordinarias e dúas extraordinarias nos meses de xuño e decembro.
Quen ostente o cargo será dado de alta no réxime xeral da Seguridade Social, asumindo o concello a cota empresarial que corresponda.
CUARTO.- O importe das retribucións actualizarase anualmente conforme ás previsións que nas Leis de Presupostos do Estado se establezan ao respecto.
Castroverde, 19 de agosto de 2019.- O Alcalde en funcións, Decreto 98/2019, Eduardo Álvarez López.
R. 2559

OUROL
Anuncio De conformidade co disposto no artigo 169.3 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, faise público o resumo por capítulos do orzamento xeral do concello de Ourol correspondente ao exercicio 2019, unha vez incorporado o expediente de modificación, suplemento de crédito. O expediente foi aprobado provisionalmente en sesión plenaria extraordinaria de data quince de xullo de dous mil dezanove sen que se presentase ningunha reclamación dentro do prazo de exposición ao público.

Anuncio publicado en: Num BOP 194 año 2019 23/08/2019 10:23:21
24/08/2019 08:00:00

En cumprimento do disposto no art. 75 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, faise público que o Pleno do Concello, na sesión celebrada o 16 de agosto de 2019, adoptou o acordo que na súa parte dispositiva di: