Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 05/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

VENRES, 5 DE XULLO DE 2019

N.º 153

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
Anuncio Autorizado o correspondente pago de expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:
Obra: ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-641 AO PLAN DE BAIXA INTENSIDADE MEDIA DIARIA IMD MELLORADA. 2
FASE. P.Q. 0+000 ao 6+630
Termo municipal: SAMOS
Clave: LU/10/035.02
Sinalar a data de pago, segundo a relación de afectados que se achega.
Día: 12 de xullo de 2019

EXPEDIENTE:X1769
Término municipal de:

SAMOS

Informe de dirección dos predios expropiados con motivo das obras:

Adaptación da estrada LU-641 ao plan de baixa intensidade media diaria IMD melorada. 2 fase, p.q. 0+000 ao 6+630

Clave:

LU-10-035-02

PREDIO/S

TITULAR

ENDEREZO

30

RODRIGUEZ LOSADA ALVARO

TR CONVENTO 5 PL 1. 27600 SARRIA. LUGO
R. 1892

Anuncio Autorizado o correspondente pago de expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:
Obra: MELLORA DA ESTRADA LU-124, TREITO: LINDÍN A-8-A CRUZ DA CANCELA LU-122.
Termo municipal: MONDOÑEDO
Clave: LU/15/101.10
Este servizo provincial da Axencia Galega de Infraestruturas resolveu:
Sinalar a data de pago, segundo a relación de afectados que se achega.
Día: 12 de xullo de 2019
Lugo, 21 de xuño de 2019.-O xefe do servizo
Anuncio publicado en: Num BOP 153 año 2019 04/07/2019 14:19:51
05/07/2019 08:00:00

Lugo, 21 de xuño de 2019.- O xefe do servizo, Gerardo Pallares Sánchez.