Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 19/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

VENRES, 19 DE XULLO DE 2019

N.º 165

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS GALICIA. SERVIZO TERRITORIAL
DE LUGO
Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Nuria Bonet Muñoz solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.67017.

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Xove ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 08 de xullo de 2019A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2169

Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Ángel Pérez Fernández solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.66079.
As obras solicitadas consisten na construción dunha nave empresarial no Parque Empresarial de Landrove, na parcela IV-7, na zona de policía do río Galdo, no concello de Viveiro Lugo. Pecharase a finca con malla de simple torsión e postes de aceiro galvanizado de 2 metros de altura.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Viveiro ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 08 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, lRocío Carreira Carral.
R. 2170

INFORMACIÓN PÚBLICA
O Concello de Burela solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.66961.
As obras solicitadas consisten na execución do Proxecto técnico de mellora da camiños públicos existentes na zona de policía do rego de Pomeda e río da Vila, no concello de Burela Lugo.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
Anuncio publicado en: Num BOP 165 año 2019 18/07/2019 10:17:44
19/07/2019 08:00:00

As obras solicitadas consisten en colocar unha caseta prefabricada, restaurar un muro de pedra, construír un pequeno invernadoiro e pechar as fincas de referencia catastral 27025A04800011, 27025A04800012 e 27025A04800016. Atópase na zona de policía do río da Rigueira, no lugar de Cornide, na parroquia da Rigueira, no concello de Xove Lugo.