Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 16/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MARTES, 16 DE XULLO DE 2019

N.º 162

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE XESTIÓN, RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. ÁREA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E FACENDA
Anuncio -E D I C T ONOTIFICACION COLECTIVA DE DÉBEDAS TRIBUTARIAS DE VENCEMENTO PERIODICO.
De conformidade co establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro, notifícase colectivamente a liquidación dos ingresos públicos e concellos que se citan:
PERIODO

TAXAS

SAMOS

1º-semestre-2019

Taxa pola recollido do lixo
O SAVIÑAO

1º- semestre-2019

Taxa pola recollida do lixo
POL

1º-trimestre-2019

Taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos
Os Padróns poderán ser consultados polos interesados na Deputación Provincial de Lugo/ Servizo de Xestión Tributaria e Recadación rúa Tui, nº 5-baixo 27004- Lugo e no Concello correspondente, durante o prazo de QUINCE DIAS contados a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
As liquidacións obxecto de notificación colectiva teñen carácter provisional segundo o disposto no art. 101.4 da Lei Xeral Tributaria e, en contra destas, poderase interpoñer recurso de reposición perante o órgano competente do Concello, no prazo DUN MES, a contar dende o día seguinte da finalización do prazo de exposición. Poderase exercitar, non obstante, calquera outro recurso que se considere procedente. Todo iso, en virtude co establecido no art. 14.2 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais.
O PRESIDENTE, P.D. Decreto nº 1357/2016, de data 01-07-2016.- A Deputada Delegada de Economía, Recadación e Facenda, Mayra García Bermúdez.
R. 2113

Anuncio DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO / SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN
ANUNCIO DE COBRANZA
Recadacion en período voluntario de débedas tributarias de vencemento periódico.
De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, aprobado por Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, comunícase que o prazo de ingreso en período voluntario de Taxas e Prezos Públicos, relacionados abaixo, empezará a contar o día 16/07/2019 e finalizará o día 16/09/2019, ambos os dous incluidos.
Relación de tributos e concellos:
CONCELLO

PERIODO

TAXAS

SAMOS

1º-semestre-2019

Taxa pola recollido do lixo
Anuncio publicado en: Num BOP 162 año 2019 15/07/2019 12:14:27
16/07/2019 08:00:00

CONCELLO