Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 04/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

XOVES, 4 DE XULLO DE 2019

N.º 152

CONCELLOS
CASTROVERDE
Anuncio Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 15 de maio de 2019 prestouse aprobación ao Padrón do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar correspondente ao mes de abril de 2019, e exponse ao público polo prazo de quince días contados a partir do seguinte da súa publicación ao obxecto de que poida ser examinado e presentar contra o mesmo as reclamacións que se estimen pertinentes. Así mesmo faise saber que dita publicación servirá de notificación colectiva a todos os contribuíntes nel comprendidos ao amparo da Lei Xeral Tributaria.
Castroverde, a 27 de maio de 2019.- O Alcalde, Xosé Maria Arias Fernández.

O CORGO
Anuncio LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS
O Sr. Alcalde, o día 28 de xuño, e de conformidade co establecido na base quinta da convocatoria, ditou Resolución na que se contén a seguinte LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA PARTICIPAR
NO PROCEDEMENTO SELECTIVO DE PERSOAL PARA O PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA PAI DO CORGO
Técnico de Atención á Infancia e persoal de apoio así como O NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E DATA DE
CONSTITUCIÓN.
1. TÉCNICO DE ATENCIÓN Á INFANCIA:
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS:
ADMITIDOS:
NOME

DNI

ACREDITA GALEGO

ACITORES CALVO, SILVIA

7875..

SI

AMIGO CANEDO, CRISTINA

8168..

SI

ARIAS DÍAZ, M CARMEN

4115..

SI

BARRAL FERNÁNDEZ, ALBA

7831..

SI

CAL MIGNONE, TANIA

8013..

SI

CARREIRAS MOURÍN, ANDREA

5696..

SI

CASTIÑEIRA LÓPEZ, M JOSÉ

3801..

SI

COUTO RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA

4746..

SI

FERNÁNDEZ ALDEGUNDE, LUCÍA

5083..

SI

FERNÁNDEZ BLANCO, M JOSÉ

4918..

SI

FERNÁNDEZ CASTRO, EVA

5615..

SI

Anuncio publicado en: Num BOP 152 año 2019 03/07/2019 11:35:29
04/07/2019 08:00:00

R. 1873