Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 10/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MÉRCORES, 10 DE XULLO DE 2019

N.º 157

CONCELLOS
BEGONTE
Anuncio Dando cumprimento ao disposto no art. 75.5, da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, faise público que polo Pleno desta Corporación, na sesión extraordinaria de data 27 de Xuño de 2019, adoptouse o seguinte acordo sobre determinación das retribucións, asistencias e indemnizacións dos membros da Corporación:
I.-RETRIBUCIÓNS: DETERMINACIÓN DOS CARGOS CON DEDICACIÓN PARCIAL.
PRIMEIRO.- Establecer as seguintes dedicacións e nas contías que se citan:

- Dedicación exclusiva a prol do 1º Tenente de Alcalde e Delegado Xeral da Alcaldía, D. Luis Luaña Castelo:
Retribución bruta de 24.500,00 €/ano, distribuidas en 1.750,00 €/mes e 14 pagas 12 ordinarias + 2
extraordinarias.
- Dedicación parcial do 25% a prol da concelleira-delegada Dna. Sonia Varela García: Retribución bruta de 8.050,00 €/ano, distribuidas en 575,00 €/mes e 14 pagas 12 ordinarias e 2 extraordinarias.
SEGUNDO.A retribución establecida devengarase no presente exercicio, con efectos do día 1 de xullo de 2019, data na que tamén será dado de alta no réxime xeral da seguridade social, sendo actualizada anualmente e con efectos do primeiro de xaneiro de cada exercicio, nun importe igual ao que se estableza para os funcionarios municipais.
TERCEIRO.- Publíquese este acordo nos lugares e na forma prevenida polo artigo 75.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e no art. 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
II.- DETERMINACIÓN DAS INDEMNIZACIÓNS E ASISTENCIAS AOS MEMBROS DA CORPORACIÓN.
PRIMEIRO.- Establecer con efectos do día seguinte ao do acordo plenario en que se aproben, as seguintes asistencias e indemnizacións gastos de locomoción e dietas :
1º.- ASISTENCIAS: Os señores concelleiros que non teñan dedicación exclusiva nin dedicación parcial, recibirán pola asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que formen parte, as seguintes indemnizacións por sesión:
- Asistencia efectiva ao Pleno Corporativo: 120 euros/sesión.
- Xunta de Goberno Local e Comisións informativas permanentes ou especiais: 60 euros/sesión.
No suposto de que coincidan na mesma data varias sesións, somentes se devengará indemnización pola asistencia á sesión polo que se establece unha indemnización de maior contía.
2º.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN: O Sr. Alcalde-presidente, e os señores concelleiros recibirán pola asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que formen parte, cando a súa residencia estea fixada fora da capitalidade do Concello e empreguen no seu desprazamento vehículo propio, a cantidade de 0,30 euros por kilómetro percorrido.
Igual indemnización recibirá o sr. AlcaldePresidente, os concelleiros delegados e concelleiros sen delegación, nos supostos de desprazamentos en vehículo propio, para o desenvolvemento das tarefas inherentes ao cargo, tanto dentro do termo municipal coma fóra do mesmo.
3º.- INDEMNIZACIÓNS:

Anuncio publicado en: Num BOP 157 año 2019 09/07/2019 13:51:05
10/07/2019 08:00:00

- Dedicación Exclusiva a prol da Alcaldía: Retribución bruta de 42.000,00 €/ano, distribuidas en 3.000,00
€/mes e 14 pagas 12 ordinarias + 2 extraordinarias.