Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 24/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MÉRCORES, 24 DE XULLO DE 2019

N.º 169

CONCELLOS
CERVANTES
Anuncio Delegación de funcións da Alcaldía por vacacións Esta Alcaldía, con data do día 15 de xullo de 2019, ditou a Resolución que se transcribe a continuación:
RESOLUCIÓN ALCALDÍA
Resultando que teño previsto ausentarme varios días por motivo de vacacións, e que aos tenentes de alcalde correspóndelles substituír na totalidade das funcións e por orde de nomeamento, nos supostos de ausencia, enfermidade ou impedimento que me imposibilite para o exercicio das miñas atribucións.

Resultando que me vou a ausentar no período comprendido entre os días 5 ao 21 do mes de agosto do corrente, ambos inclusive, por razón de vacacións.
Resultando que o primeiro tenente de alcalde é D. Luis de Alonso Álvarez.
Considerando que, conforme ao disposto no artigo 44.1 e 2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Orgánico de Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, establece que todas as delegacións serán realizadas mediante decreto do alcalde que conterá o ámbito dos asuntos aos que se refire a delegación, as facultades que se deleguen, así como as condicións específicas de exercicio das mesmas, na medida que se á parte do réxime xeral previsto no Regulamento.
Considerando que, conforme ao mencionado artigo 44 do Regulamento Orgánico de Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, a delegación de atribucións producirá efecto desde o día seguinte á data do decreto, salvo que nela dispóñase doutra cousa, debéndose publicar no BOP de Lugo. Igualmente deberase dar coñecemento ao Pleno.
Considerando o disposto no artigo 47 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Orgánico de Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais por medio da presente, RESOLVO:
1. Que D. Luis de Alonso Álvarez, primeiro tenente de alcalde, substituirame na totalidade das miñas funcións de alcalde-presidente, con data de efectos do día 5 de agosto, manténdose no exercicio do cargo de alcalde accidental ata o día 21 de agosto de 2019, inclusive.
2. Que se notifique e procédase á publicación da presente delegación no BOP de Lugo, tal e como dispón o artigo 44.2 do Regulamento Orgánico de Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, dándose conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Cervantes, 16 de xullo de 2019.- O alcalde, Benigno Gómez Tadín.
R. 2228

Anuncio publicado en: Num BOP 169 año 2019 23/07/2019 12:06:50
24/07/2019 08:00:00

Resultando que nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento as funcións do alcalde non poderán ser asumidas polo tenente de alcalde a quen corresponda sen expresa delegación, debendo reunir os requisitos establecidos no artigo 44.1 e 2 do Regulamento Orgánico de Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.