Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 06/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

SÁBADO, 6 DE XULLO DE 2019

N.º 154

CONCELLOS
CARBALLEDO
Anuncio A Comisión Especial de Contas, en sesión celebrada con data 27 de xuño de 2019 ditaminou favorablemente a Conta Xeral do Concello de Carballedo correspondente ao exercicio económico de 2018, o que faise público, de conformidade co disposto no artigo 212.3 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, advertíndo que durante o prazo de quince días, e oito mais, os interesados poderán presentar as reclamacións, reparos ou observacións que estimen oportunos.
Durante o antedito prazo poderá examinarse o expediente en horario de nove a dúas, de luns a venres, na Secretaría do Concello.
Carballedo, 27 de xuño de 2019.- O Alcalde, Julio M. Yebra-Pimentel Blanco .

COSPEITO
Anuncio ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DA APROBACIÓN DO PADRÓN DE CONTRIBUÍNTES POLAS TAXAS DE
PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA, SUMIDOIROS, RECOLLIDA DOMICILIARIA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E CANON AUTONÓMICO DE AUGA CORRESPONDENTE AO PRIMER TRIMESTRE
DE 2019.
En cumprimento do establecido no artigo 62.3. da Lei 58/2003, do 17 de novembro, Xeral Tributaria, o Alcalde
Presidente mediante Resolución núm. 75/19 do 14/02/19 adoptou acordo polo que se aproba o Padrón de contribuíntes das Taxas pola prestación dos servizos de abastecemento de auga, sumidoiros, recollida domiciliaria de residuos sólidos urbanos, e canon autonómico de auga correspondentes ao Primer trimestre de 2019 e cuxo contido literal da parte dispositiva que recolle dito acordo é o seguinte:
PRIMEIRO. Aprobar o Padrón de contribuíntes polos conceptos de Taxa polo servizo de abastecemento de auga, sumidoiros e recollida domiciliaria de lixo e canon autonómico de auga cunha cota total de 60.003,76€ IVE
incluído correspondente ao 1º trimestre de 2019 e polos seguintes importes desagregados por conceptos tributarios:
Período 1º T 2019

Auga 25.302,38

Lixo 21.051,57

Sumidoiros 521,73

Canon de auga 10.593,74

IVE
2.534,34

TOTAL
60.003,76

SEGUNDO. Reiterar a publicación do período de cobro en voluntaria reflectido no calendario fiscal do ano 2019
modificado por resolución de alcaldía de data 28.05.2019:
Padrón
Período voluntario de cobro
1º Trimestre 2019

Do 17/06/2019 ao 19/08/2019

TERCEIRO. Dispor a apertura dos períodos voluntarios de pago dos referidos padróns e nos períodos indicados no punto anterior, para a xestión recadatoria dos padróns correspondentes, dando exposición pública ao acordo mediante anuncio a inxerir no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial do Concello de Cospeito.

Anuncio publicado en: Num BOP 154 año 2019 05/07/2019 14:33:31
06/07/2019 08:00:00

R. 1929