Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 02/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MARTES, 2 DE XULLO DE 2019

N.º 150

CONCELLOS
CARBALLEDO
Anuncio Conforme ao establecido no artigo 38 e concordantes do Real Decreto 2568/1996 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización Funcionamento e Réxime Xurídico da Entidades Locais procédese á publicación dós acordos adoptados polo Pleno do Concello de Carballedo na sesión organizativa celebrada con data 24 de xuño de 2019, e dás Resolucións de nomeamento de membros da Xunta de Goberno Local e delegación de competencias de Alcaldía nesta última, ditadas con posterioridade a dita sesión plenaria.
PERIODICIDADE DAS SESIÓNS ORDINARIAS DO PLENO DA CORPORACIÓN.
PROPOSTA DE ALCALDÍA
Co obxecto de dar o debido cumprimento ao sinalado no artigo 46 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e art. 78.1 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, sobre sinalamento dos días e hora en que haberá que celebrar as súas sesións ordinarias a Corporación en Pleno, esta Alcaldía, dando cumprimento ó sinalado nos preceptos citados, propón ao Concello en Pleno, a aprobación, se procede, da seguinte proposta:
Primeiro.- O Concello en Pleno celebrará sesións ordinarias no salón de Plenos da Casa Consistorial cada tres meses, concretamente o último xoves dos meses de marzo, xuño, setembro e decembro de cada ano, ás 20:00
horas. Si coincidirá en día festivo, o Pleno celebrarase o inmediato hábil, á mesma hora.
Segundo.- Facultar ó Sr. Alcalde, por propia iniciativa ou a instancia dos portavoces dos Grupos Políticos, a variar xustificadamente a data de celebración da sesión ordinaria, adelantando ou retrasando a hora de celebración.
En-Carballedo, 18 de xuño de 2019.-O Alcalde,-Asdo. Julio M. Yebra-Pimentel Blanco.
Rematada a lectura da proposta, sométese a votación, resultando aprobada por UNANIMIDADE dos membros presentes da Corporación Municipal 10 dós 11 concelleiros que a compoñen .
CREACIÓN E COMPOSICIÓN DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS XERAIS E COMISIÓN ESPECIAL DE
CONTAS.
PROPOSTA DE ALCALDÍA
Ao abeiro do disposto no artigo 20 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e a Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración de Galicia, no seu artigo 59 e o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, de 28 de novembro de 1986, nos seus artigos 123 e seguintes, estímase procedente a constitución, determinación da composición e funcionamento das Comisións Informativas de carácter permanente deste Concello así como da COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS, órgano complementario de existencia preceptiva ao abeiro do disposto no artigo 127 do ROF.
Á vista do exposto, proponse ao Pleno, a adopción, se procede dos seguintes ACORDOS:
Primeiro. Crear a Comisión Especial de Contas, por vir así esixida legalmente.
Segundo. Á vista das circunstancias concorrentes neste Concello, crear unha COMISIÓN INFORMATIVA, denominada de ASUNTOS XERAIS, que coñecerá e dictaminará todos aqueles asuntos que non sexan competencia da ESPECIAL DE CONTAS, e dos teña que coñecer o Pleno da Corporación Municipal, ou Xunta de Goberno Local no exercicio de competencias delegadas polo Pleno. Igualmente informará aqueles asuntos da competencia propia da Xunta de Goberno Local ou da Alcaldía, que sexan sometidos ao seu coñecemento por expresa decisión de aqueles.
Terceiro. Que de acordo coa normativa aplicable, a composición das Comisións, será de CINCO
CONCELLEIROS, mais o Alcalde que ostentará a Presidencia, formando parte da mesma 3 concelleiros do grupo do Partido Popular, 1 do grupo do PS de G-PSOE, e 1 do grupo do BNG, debendo os portavoces dos