Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 15/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

LUNS, 15 DE XULLO DE 2019

N.º 161

XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio CONVENIOS COLECTIVOS
Visto o acordo de revisión salarial para o ano 2019 do Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformación da Madeira de Lugo Código número 27000445011982, asinado o día 27 de maio de 2019, pola representación patronal Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo e das centrais sindicais U.G.T. 43,75%, CC.OO. 37,50% e C.I.G. 18,75%, como membros da comisión negociadora e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo, ACORDO:
PRIMEIRO: Ordenar a inscrición da revisión salarial do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, así como o seu depósito.
SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Lugo, 1 de xullo de 2019.- A xefa territorial, Pilar Fernández López.
ACTA DE SINATURA
POLA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DA PRIMEIRA TRANSFORMACIÓN DA MADEIRA DE LUGO
Ángeles Vila Cajete DNI 33.998.804C
Nuria Rodríguez Arias DNI 34.267.513C
Gabriel Fernández Rodríguez DNI 33.535.544C
POR LAS CENTRALES SINDICALES
UGT. 43,75%
Carlos García Vázquez DNI 11.922.182V
José Cabanas Vázquez DNI 78.783.162C
Eladio Quelle Barro DNI 33.830.976T
Jesús M. Calvo Romero asesorDNI 33.234.512H
CC.OO. 37,50%
Jesús M. Fernández Rodríguez DNI 33.345.383Y
José Manuel Brea Méndez DNI 33.851.807Q
CIG 18,75%
Alfonso Losada Rodríguez DNI 76.578.117P
Antonio Niño Saavedra DNI 33.335.385J
En Lugo, ás 11:00 horas da data 27 de maio do 2019, reúnense nos locais da Asociación de Empresarios da 1
Transformación da Madeira de Lugo, Ronda Muralla, 58.-6º.-Lugo, as persoas ao marxe relacionadas, membros todas elas da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo da 1 Transformación da Madeira, adoptándose, logo dos debates oportunos, os seguintes