Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 03/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MÉRCORES, 03 DE XULLO DE 2019

N.º 151

CONCELLOS
BALEIRA
Anuncio CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN POSTO DE TRABALLO.

- Posto: Un Operario de desbroces.
- Especialidade: Un operario-conductor de maquinaria forestal con motor, grupo de cotización 10.
- Modalidade contractual: Contrato laboral temporal a tempo completo.
- Duración prevista do contrato: Contrato por obra ou servizo cunha duración aproximada de tres meses, podendo prorrogarse por necesidades do servizo.

- Requisitos: Acreditación de ter os coñecementos necesarios para o desempeño do devandito posto, estar en
- Criterios de selección: Os establecidos nas Bases Xerais para o acceso a prazas de persoal laboral temporal do Concello de Baleira, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo Nº 292, de 22 de decembro de 2010.

- Prazo de presentación de instancias: Cinco días hábiles dende o seguinte á publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

- Data e lugar da entrevista prevista nas Bases: O día 16 de xullo de 2019, as 10:00 horas, no Concello de Baleira. A entrevista realizarase mediante unha proba escrita na que se evaluarán contidos relacionados co posto de traballo a desempeñar.

- Tribunal cualificador:
o Presidenta: Sandra Neira Gómez, Técnico de Xestión.
o Secretaria: M Esperanza Garmendia Nuñez, Secretaria-Interventora.
o Vocais: M Germana López González, Auxiliar Administrativo, Angel Alvarez Pereira, Alguacil-Celador.
O Tribunal constituirase o día 16 de xullo de 2019 ás 9:30 horas.
Baleira, 26 de xuño de 2019.- O Alcalde, Angel Enrique Martinez-Puga López.
R. 1855

Anuncio O Sr. Alcalde do Concello de Baleira 24/06/2019 aprobou os padróns das taxas pola prestación do servicio de abastecemento de auga, recollida de lixo, taxa de alcantarillado e canon da auga correspondentes ó 3º bimestre do 2019. Durante o prazo de 15 días os padróns estarán expostos ao público nestas oficinas municipais para o seu exame e posibles reclamacións.
Contra o acordo de aprobación do referido padrón e as liquidacións incorporadas a el poderase interpor recurso de reposición ante O Sr. Alcalde, no prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición poderá interporse recurso contencioso administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei Reguladora da referida xurisdición. A
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda Consellería de Facenda no prazo de un mes dende a presente publicación.
De conformidade co disposto no artigo 62.3 da Lei xeral tributaria e o no artigo 68.1 b do Regulamento xeral de recadación, fíxase como prazo de ingreso en período voluntario o comprendido entre o 01/07/2019 e 31/08/2019 ámbolos dous inclusive.Aos contribuíntes que teñan domiciliados os recibos seranlles cargados nas súas respectivas contas bancarias a partir do día 01/07/2019. Ao resto dos contribuíntes deberán acudir ás oficinas municipais onde se lles facilitarán os correspondentes recibos para efectuar o pago.

Anuncio publicado en: Num BOP 151 año 2019 02/07/2019 13:41:19
03/07/2019 08:00:00

posesión de carnet de conducir que lle habilite para o manexo de tractor con desbrozadora, ademáis dos esixidos con carácter xeral na legislación vixente.