Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 22/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

LUNS, 22 DE XULLO DE 2019

N.º 167

CONCELLOS
BARALLA
Anuncio Presentación de declaracións de incompatibilidades e actividades económicas e a de bens patrimoniais En cumprimento do establecido no artigo 75.7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local LBRL, faise público que todas as concelleiras e concelleiros electos da Corporación Municipal de Baralla, presentaron no modelo normalizado as declaracións de incompatibilidades e actividades económicas e as de bens patrimoniais e de participación en sociedades de todo tipo, e foron inscritas no rexistro de intereses do Concello coas seguintes datas e números de rexistros:
NOME E APELIDOS

DATA DE PRESENTACIÓN

NÚMERO DE REXISTRO

06-06-2019

53

José Jaime González del Río
11-06-2019

54

Patricia López Fernández
11-06-2019

55

Manuel Rodríguez Vilela
11-06-2019

56

María Rosa Caloto López
11-06-2019

57

Manuel Jesús González Capón
12-06-2019

58

Ángel Rodríguez Barcia
12-06-2019

59

Rubén Armada López
12-06-2019

60

Manuel Fernández Gómez
12-06-2019

61

Xosé Manuel Becerra Pardo
12-06-2019

62

Miguel González Piñeiro
12-06-2019

63

Baralla, 12 de xullo de 2019.- O Alcalde, Miguel González Piñeiro.
R. 2208

BEGONTE
Anuncio Aprobado polo Pleno desta Corporación, na sesión ordinaria celebrada o día 12 de xullo de 2019, o expediente de modificación de créditos núm. 10 /2019, 3º de competencia do Pleno, dentro do vixente Presuposto municipal e con modificación do anexo de investimentos, por un importe de Noventa e seis mil cento cincuenta e nove con dez euros 96.159,10 € , en cumprimento do disposto no artigo 117.2 en relación co 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, exponse ao público polo prazo de quince días hábiles, na Secretaria deste Concello, a fin de que durante o mesmo, que empezará a contarse dende o día seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia,
Anuncio publicado en: Num BOP 167 año 2019 18/07/2019 14:10:40
22/07/2019 08:00:00

Alberto Enrique Parajuá Alonso