Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 01/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

LUNS, 1 DE XULLO DE 2019

N.º 149

CONCELLOS
ALFOZ
Anuncio En cumprimento do indicado no artigo 44.2 e 46.2 do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xuridico das Entidades Locais, ponse en público coñecemento o Decreto da Alcaldía n.º 427 /2019 , de data 18 de xuño de 2019 , tras corrección de erros acordado por Decreto 432/2019, de data 20 de xuño, que literalmente di:
Logo da Constitución da Corporación o día 15 de xuño de 2019 e téndose efectuado a toma de posesión do cargo da Alcaldía do Concello de Alfoz na mesma sesión.

De conformidade co artigo 43 do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xuridico das Entidades Locais, as delegacions competenciais poden ser xenéricas
referidas a unha ou varias áreas ou materias determinadas, poidéndose adaptar aos servizos que se presten no concello, ou especiais para cometidos específicos, que se pode realizar en favor de calqueira concelleiro .
Visto que as delegacions xenéricas poden abarcar tanto a facultade de xestionar os servizos entendendo por xestión a planificación , a facultade de dirixir executar o planificado e a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.
Visto que se a resolución de delegación se refire xenéricamente a unha materia ou sector de actividade , sen especificar as potestades, se entenderá que comprende todas as facultades indicadas dirección, xestión e resolución , dereitos e deberes referidos á materia delegada , coa excepción das que a LRBRL indica como indelegables.
Por outra banda, O Alcalde poderá efectuar delegacions especiais en calqueira conselleiro para a dirección e xestión de asuntos determinados incluidos nas áreas que xa foron obxecto de delegación xenérica, e neste caso, o Concelleiro que ostente a delegación xenérica terá a facultade de supervisar a actuación dos concelleiros con delegacions especiais para cometidos específicos engadidos na súa área.
Á vista do exposto, e a fin de dotar de seguridade xurídica ao reparto competencial entre a Alcaldía e a Tenencia de Alcaldía e concelleiros para mellorar a eficacia e celeridade nas actuacions municipais, esta Alcaldía, en exercicio das competencias legalmente atribuidas polos artigos 21 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local e artigo 61 da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, e de conformidade co establecido no artigo 46.1 do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xuridico das Entidades Locais, RESOLVIN:
PRIMEIRO.1.1.- Nomear Primera Teniente de Alcalde á Concelleira Dona Ana Aránzazu Incera Ares.
1.2.- Nomear Segundo Teniente de Alcalde ao concelleiro Don Cándido Paleo Rejes.
Aos Tenientes de Alcalde, en canto tal, corresponderálle sustituir a esta Alcaldía, pola orde do seu nomeamento, na totalidade das súas funcións en casos de ausencia, enfermedade ou impedimento que imposibilite para o exercicio das súas funcions , así como desempeñar as funcions do Alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía ata que tome posesión o novo Alcalde.
SEGUNDO.- Conferir as seguintes delegacions :
2.1.- Efectuar a favor da Primeira Teniente de Alcalde, delegación xenérica, engadidas as facultades de xestionar, dirixir e resolver mediante actos administrativos con eficacia frente a terceiros, nas áreas adscritas á Delegación de Servizos Sociais, Igualdade, Turismo e Atención ao veciño.
A delegación xenérica comprende, entre outros,:

Anuncio publicado en: Num BOP 149 año 2019 28/06/2019 14:24:01
01/07/2019 08:00:00

Visto que, de conformidade co artigo 23 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime local LBRL, a Alcaldía pode delegar o exercicio de determinadas atribucions aos Tenientes de Alcalde cando non exista Xunta de Goberno Local.