Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 12/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

VENRES, 12 DE XULLO DE 2019

N.º 159

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA.
SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Ana María Rouco Mandiá solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.66067.

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Alfoz ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 02 de xullo de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 2029

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE CONTRATACIÓN E FOMENTO
Anuncio ASUNTO: EMPRAZAMENTO A INTERESADOS NO RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO
POLA EMPRESA LIMPERGAL S.L. FRONTE Ó ACORDO DE XUNTA DE GOBERNO DESTA ENTIDADE DE DATA 08
DE FEBREIRO DE 2019, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
PROCEDEMENTO ORDINARIO 182/2019-P DO QUE COÑECE O XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO 2 DE LUGO. Resolución recorrida:
ANTECEDENTES
PRIMEIRO.- Con data 13 de decembro de 2018 dáse traslado á empresa Limpergal da seguinte notificación:
En relación co expediente administrativo de referencia, con data 12 de decembro de 2018, o Sr. Presidente da Deputación Provincial de Lugo, adoptou a seguinte RESOLUCIÓN:
SEGUNDO.- Asumir como propia a proposta da mesa de contratación de data 29 de novembro de 2018, clasificando aos licitadores admitidos atendendo á seguinte orde de importancia e ponderación:

LOTE

ORDE PONDERACIÓN

LICITADOR

PUNTUACIÓN
TOTAL

LOTE I

1

LIMPERGAL, S.L.

90,50

LOTE II

1

HUMASERVA, S.L.L.

65,13

Anuncio publicado en: Num BOP 159 año 2019 11/07/2019 13:41:06
12/07/2019 08:00:00

As obras solicitadas consisten na rehabilitación da vivenda con referencia catastral 001102800PJ21H; situada na zona de policía dun rego innominado, no lugar de Auga Quente, na parroquia de San Vicente de Lagoa, no concello de Alfoz Lugo.