Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 18/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

XOVES, 18 DE XULLO DE 2019

N.º 164

XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA.
SERVIZO DA CONSERVACIÓN DA NATUREZA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio SERVIZO DE PATRIMONIO NATURAL
Marco Antonio López Grande DNI 33315816V, solicita a segregación do tecor Santa María Alta LU-10003
dunha leira da súa propiedade, 27900A232000230000ZG nas proximidades de S. Vicente do Burgo, termo municipal de Lugo, que totaliza 0,336 hectáreas de terreo.
O que fago público para o coñecemento xeral e que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, dende a súa publicación no BOP.

R. 2121

CONCELLOS
CERVO
Anuncio O Pleno do Concello de Cervo, na sesión extraordinaria do día 4 de xullo de 2019, acordou, por maioría absoluta dos membros da Corporación, a Creación da Xunta de Goberno Local e delegación de competencias do Pleno nela, a saber:
PRIMEIRO.- A creación da Xunta de Goberno Local do Concello de Cervo.
SEGUNDO.- Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes competencias do Pleno, en virtude do artigo 22.2 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local:
1º.- O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en materia de competencia plenaria.
2º.- A declaración de lesividade dos actos do Concello.
3º.- A concertación das operacións de tesourería cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento supere o 15 por 100 dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior.
4º.- O recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación orzamentaria, en virtude do artigo 23.2 do Texto Refundido de Réxime Local.
5º.- A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos orzamentos.
6º.- As competencias que como órgano de contratación corresponden ó Pleno, respecto dos contratos non mencionados no apartado 1 da Disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.
- Contratos de obras, de subministro, de servizos, de xestión de servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os contratos privados cando o seu importe supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento e, en calquera caso, a contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración sexa superior a catro anos e os plurianuais de menor duración sempre que o importe acumulado de
Anuncio publicado en: Num BOP 166 año 2019 17/07/2019 11:13:44
18/07/2019 08:00:00

Lugo, 2 de xullo de 2019.- A xefa territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Margarita López Blanco.