Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 13/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

SÁBADO, 13 DE XULLO DE 2019

N.º 160

CONCELLOS
LUGO
Anuncio A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día cinco de xuño de dous mil dezanove, adoptou, entre outros o acordo, 14/360 NOMEAMENTO DE DONA GEMA M. VÁZQUEZ REY COMO FUNCIONARIA DE
CARREIRA DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO PARA DESEMPEÑAR A PRAZA DE TÉCNICA MEDIA DE XESTIÓN DA
ÁREA ECONÓMICA, GRUPO DE TITULACIÓN: GRUPO A; SUBGRUPO A2; ESCALA, ADMINISTRACIÓN XERAL;
SUBESCALA DE XESTIÓN; CLASE TÉCNICA/O MEDIA/O RAMA ECONÓMICA, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:
PRIMEIRO.- Nomear a DONA GEMA MARÍA VÁZQUEZ REY como funcionaria de carreira do Excmo. Concello de Lugo para desempeñar a praza de Técnica Media de Xestión da Área Económica grupo de titulación: grupo A;
subgrupo A2; escala de administración xeral; subescala de xestión; clase técnica/o media/o rama económica.

TERCEIRO.- Procédase á súa publicación na forma legalmente establecida. Faise constar que este acto pon fin á vía administrativa e que contra el se poden interpoñer os seguintes recursos:
- Recurso potestativo de reposición previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ante o mesmo órgano que ditou o acto no prazo DUN MES, contado dende o día seguinte á publicación deste acordo.
- Recurso contencioso administrativo, nun prazo de DOUS MESES, contados a partir do día seguinte á publicación deste acordo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a redacción dada pola disposición adicional décimo cuarta da Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, de modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder xudicial.
Lugo, 21 de xuño de 2019.- A Alcaldesa, Lara Méndez López.
R. 2037

MEIRA
Anuncio Resolucións do Alcalde do Concello de Meira en materia de organización 2019-2023.
O Alcalde do Concello de Meira ditou as seguintes resolucións en materia organizativa das que se deu conta ao Pleno do Concello de Meira na sesión extraordinaria do 1 de xullo do 2019.
1 RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA núm.: 227/2019.
ASUNTO: Delegación de competencias do Alcalde na Xunta de Goberno Local.
Tendo en conta que esta Alcaldía en base ao disposto no artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, 61 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia e artigo 43 do Real decreto 2568/1986, do 22 de novembro, regulamento de organización, organización e réxime xurídico das entidades locais, o Alcalde ostenta unha serie de competencias.
En uso das competencias atribuídas pola lexislación vixente en materia de réxime local, RESOLVO:
Primeiro.- Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes competencias:
O desenvolvemento da xestión económica de acordo co Orzamento aprobado, a disposición de créditos orzamentarios, agás no caso de gastos de persoal por contía superior a 20.000€, a concesión de axudas e
Anuncio publicado en: Num BOP 160 año 2019 12/07/2019 10:15:56
13/07/2019 08:00:00

SEGUNDO.- Notificarlle o acordado á interesada coa advertencia de que deberá tomar posesión no prazo dun mes a partir da publicación do nomeamento.