Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 28/08/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 28 DE AGOSTO DE 2019 MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO DE 2019 BOP NÚMERO 162

Sumario ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BRIÓN
Delegación funcións de Alcaldía
2019/7000

CAMBRE
Avocación de competencias da sexta tenente de alcalde Maria Dolores Pan Lesta o día 1 de setembro e do 6 ao 15 de setembro de 2019, ambos os dous incluídos
2019/6967

CORISTANCO
Aprobación padrones fiscales IAE C. Municipal, IAE C. Provincial, IBI urbana, IBI rústica, IBI C. especiais, taxa lixo comercial e taxa lixo doméstico
2019/6832

DODRO
Bases reguladoras da concesión en réxime de concorrencia competitiva de axudas económicas á escolaridade curdo 2019-2020

2019/6970

FERROL
Unidade de Contratación Anuncio - Determinación da composición da Mesa de Contratación Permanente como órgano de asistencia nos expedientes de contratación competencia do Alcalde ou da Xunta de Goberno Local por delegación deste.

2019/6706

MALPICA DE BERGANTIÑOS
Recadación Aprobación do padron das taxas polos servicios de recollida de lixo, sumidoiros, depuración de augas residuais, abastecemento de auga e do canon da auga, correspondente ao 2º trimestre de 2019.

2019/6977

MAÑÓN
Conta xeral do orzamento 2018

2019/6988

MAÑÓN
Resolucións da alcaldía en materia organizativa para o período 2019/2023

2019/6991

MAÑÓN
Acordos do pleno en materia organizativa para o período 2019-2023

2019/6993

NARÓN
Secretaría Anuncio da relación de aprobados no proceso selectivo para dúas prazas de auxiliar administrativo do Concello de Narón
2019/6990

NEDA
2019/6980

NEDA
Publicación do plan económico financeiro
2019/6981

OLEIROS
Área Económica Aprobación definitiva da modificación de créditos núm. 2019/MCPL01, de aprobación de crédito extraordinario e suplemento de crédito.

2019/6984

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/162

Anuncio de aprobación definitiva de modificación da base 32 das de execución do orzamento do exercicio 2018 prrorrogado ao exercicio 2019