Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 18/03/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MÉRCORES, 18 DE MARZO DE 2020

N.º 064

CONCELLOS
BALEIRA
Anuncio A Corporación Municipal do Concello de Baleira Lugo, na sesión plenaria ordinaria do 4 de decembro de 2019, acordou aprobar inicialmente o establecemento de prezos públicos pola prestación do servicio de prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial do Consorcio Galego de Servicios da Igualdade e do Benestar do Concello de Baleira, a Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servicio de prazas de titularidade municipal no mencionado centro residencial e a ordenanza reguladora das condicións de acceso ás prazas de titularidade municipal no mesmo centro de atención residencial .
O acordo, que a continuación se transcribe , considérase definitivamente adoptado ó non haberse presentado reclamacións nin suxerencias no trámite de información pública e audiencia ós interesados:

Procedemento: Establecemento e Ordenación de Prezos Públicos. Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servicio de prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial do Consorcio Galego de Servicios da Igualdade e do Benestar do Concello de Baleira e ordenanza de acceso ás prazas do fogar residencial .
Polo Concello de Baleira iniciouse expediente para o establecemento e ordenación do precio público pola prestación do servicio de prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial do Consorcio Galego de Servicios da Igualdade e do Benestar do Concello de Baleira e a aprobación das seguintes ordenanzas:
- Ordenanza reguladora das condicións de acceso ás prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial, do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar do Concello de Baleira .
- Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servicio de prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial do Consorcio Galego de Servicios da Igualdade e do Benestar do Concello de Baleira.
Incorporáronse ó expediente informes de Secretaría sobre a lexislación e o procedemento a seguir.
Tendo en conta o anteriormente indicado propóñolle á Corporación Municipal en Pleno a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o establecemento de prezos públicos pola prestación do servicio de prazas titularidade municipal do centro de atención residencial do Consorcio Galego de Servicios da Igualdade e Benestar do Concello de Baleira, e a Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servicio prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial do Consorcio Galego de Servicios Igualdade e do Benestar do Concello de Baleira.

de do de da
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente a Ordenanza reguladora das condicións de acceso ás prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial, do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar do Concello de Baleira .
TERCEIRO. Dar aos mencionados expedientes a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición dos mesmos no taboleiro de anuncios deste Concello , no Boletín Oficial da Provincia, e na sede electrónica do concello por un prazo de trinta días hábiles.
Durante o devandito prazo poderán ser examinados por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estarán a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello dirección https concellobaleira.sedelectronica.gal.
CUARTO. Considerar definitivamente adoptado o acordo, no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado.
Baleira, novembro do 2019.O AlcaldeAsdo.: Ángel Enrique Martínez-Puga López.
1. Incorporáronse ó expediente o texto das ordenanzas que de seguido se transcriben:

Anuncio publicado en: Num BOP 64 año 2020 18/03/2020
17/03/2020 08:00:00
10:59:36

Expediente núm.: 216/2018