Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 18/03/2020 - Page 2

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

2

Núm. 064 mércores, 18 de marzo de 2020

BOP Lugo
ORDENANZA REGULADORA DAS CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS PRAZAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL DO
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL, DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR, DO
CONCELLO DE BALEIRA LUGO
ARTIGO 1. OBXECTO E NORMATIVA REGULADORA
É obxecto desta ordenanza fixar as condicións de acceso ás prazas de titularidade municipal, no Centro de día e Atención Residencial do Concello de Baleira.
Esta normativa municipal acórdase de conformidade co disposto no artigo 62º da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia, das actividades municipais complementarias doutras administracións publicas, e no artigo 69 da Lei 2/2017, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, que desenvolve o réxime de cofinanciamento dos servizos prestados polo Consorcio, nos que debe participar a administración local.
En todo o non establecido na presente regulación, observarase o disposto na normativa autonómica e estatal vixente que corresponda.
A tramitación dos expedientes correspóndelle aos Servizos sociais comunitarios do Concello de Baleira como órgano instrutor.
O órgano competente para ditar a resolución da concesión de praza de titularidade municipal será a AlcaldíaPresidencia, que pode delegar esta competencia de conformidade co disposto no artigo 21.3º da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de réxime local e no artigo 61. 3 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
ARTIGO 2. INTERPRETACIÓN
A interpretación desta ordenanza reguladora é competencia dos órganos de goberno deste Concello.

O Concello de Baleira reserva como competencia exclusiva as funcións de planificación, programación e dirección técnica do acceso ás prazas do Centro do Consorcio de titularidade municipal; así coma, a coordinación, o seguimento, supervisión e control do acceso e a selección da persoa usuaria.
ARTIGO 4. DEFINICIÓNS
Para os efectos desta Ordenanza aplicarase, ademáis do ditado na Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenrola o Decreto 243/1995, de 28 de xullo, no relativo a regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores, o contido na Orde do 12 de setembro de 2012
pola que se aproba a Carta de servizos do Sistema para a autonomía e atención á dependencia, punto IV. 5.6, que entende que este tipo de Servizo é unha atención integral e continuada durante as vinte e catro 24 horas do día e nun centro residencial, de carácter personalizado, tendo en conta a natureza da situación de dependencia de cada persoa e a intensidade dos coidados que precise Son prazas destinadas a servir ás persoas residentes en Baleira, que reúnan as condicións de acceso que se indican nesta disposición para ser persoas usuarias e cuxas necesidades non poidan ser satisfeitas por outros medios.
Este servizo non exime á familia das súas responsabilidades.
ARTIGO 5. CONTIDO DO SERVIZO
As atencións que se prestan son as recollidas na Carteira de Servizos, como Servizos Básicos, e na normativa en vigor, e en concreto, as seguintes:
Considéranse Servizos Básicos:
das persoas usuarias, e supervisadas por persoal médico ou técnico en dietética ou nutrición.
alimentación, mobilidade, así coma na realización de todas aquelas actividades que a persoa usuaria non poida realizar por sí mesma e que virá determinado na elaboración do seu Plan de Atención Individual.
sanitarios de referencia para a promoción e mantemento da saúde, á prevención das enfermidades e ao diagnóstico, tratamento, terapia e rehabilitación así coma o pronóstico dos procesos obxecto de atención.
ocupación.

Anuncio publicado en: Num BOP 64 año 2020 18/03/2020
17/03/2020 08:00:00
10:59:36

ARTIGO 3. COMPETENCIAS