Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 02/07/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

XOVES, 2 DE XULLO DE 2020

N.º 150

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
INTERVENCIÓN
Anuncio Aprobado definitivamente o Expediente de Modificación do Orzamento da Deputación 2020, vía suplemento de crédito, en cumprimento do disposto no art. 169 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido la Lei reguladora de Facendas Locais, fanse públicos os seguintes resumos:
Estado de GASTOS
Consignación actual
Modificacións
Consignación final
I. GASTOS PERSONAL

28.704.742,05

28.704.742,05

II. GTOS.BENS CORRENTES E SERVIZOS

28.680.888,92

28.680.888,92

117.600,00

117.600,00

III. GTOS. FINANCEIROS
IV. TRANS.CORRENTES
V. FONDO DE CONT. E OUT. IMPREV.

25.544.166,24

5.370.667,15

81.395,67

30.914.833,39
81.395,67

VI. INVESTIMENTOS REAIS

31.151.035,87

116.563,00

31.267.598,87

VII. TRANS.CAPITAL

23.866.159,74

8.136.479,78

32.002.639,52

VIII. ACTIVOS FINANCEIROS
IX. PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL

445.988,23

445.988,23

1.613.464,33

1.613.464,33

140.205.441,05

13.623.709,93

153.829.150,98

Estado de INGRESOS
Capítulo
Previsión actual
Modificacións
Previsión final
1. IMPOSTOS DIRECTOS

5.830.327,91

5.830.327,91

2. IMPOSTOS INDIRECTOS

5.080.370,99

5.080.370,99

3. TAX., PREC. PÚB. E OUTROS INGR.

3.642.274,01

3.642.274,01

73.102.181,33

73.102.181,33

64.350,00

64.350,00

6. ALLEAMENTO DE INVER. REAIS

0,00

0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.777.257,01

1.777.257,01

4. TRANSFERENCIAS CORRENTES
5. INGRESOS PATRIMONIAIS

8. ACTIVOS FINANCEIROS

50.708.679,80

9. PASIVOS FINANCEIROS

0,00

TOTAL

140.205.441,05

13.623.709,93

64.332.389,73
0,00

13.623.709,93

153.829.150,98

Anuncio publicado en: Num BOP 150 año 2020 02/07/2020
01/07/2020 08:00:00
12:52:28

Capítulo