Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 07/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

SÁBADO, 7 DE DECEMBRO DE 2019

N.º 280

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
SERVIZO PROVINCIAL DE LUGO
Anuncio Resolución do 25 de novembro de 2019 do Servizo Provincial de Lugo da Axencia Galega de Infraestruturas pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación, para a expropiación dos bens e dereitos afectados polas obras do Proxecto de trazado de conversión en autovía do corredor Nadela-Sarria, treito A Pobra de San Xiao-Sarria centro, puntos quilométricos 13+50024+000 de clave LU/17/005.01. Concellos de O Páramo e Sarria.

Con data 20 de setembro de 2019, a Axencia Galega de Infraestruturas resolveu aprobar o Proxecto de trazado de conversión en autovía do corredor Nadela-Sarria, treito A Pobra de San Xiao-Sarria centro, puntos quilométricos 13+50024+000 de clave LU/17/005.01
Con data de 31 de outubro de 2019 a Xunta de Galicia procedeu á declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo Proxecto de trazado de conversión en autovía do corredor NadelaSarria, treito A Pobra de San Xiao-Sarria centro, puntos quilométricos 13+50024+000, de clave LU/17/005.01nos concellos de O Páramo e Sarria, por Decreto 143/2019, publicado no Diario Oficial de Galicia nº 218 de data de 15 de novembro de 2019.
A tramitación do expediente expropiatorio debe de axustarse ao disposto nos artigos 52 da vixente Lei de Expropiación Forzosa do 16 de decembro de 1954, e 56 e seguintes do seu regulamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este Servizo, en virtude da Orde de 7 de setembro de 2017 sobre delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos e entidades públicas adscritos a esta Consellería, publicada no DOG
nº179 do 20 de setembro de 2017, resolveu convocar aos titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación exposta no taboleiro de anuncios dos concellos de O Páramo e Sarria, para que comparezan no lugar, data e hora que se detalla a continuación, co fin de proceder ao levantamento das actas previas á ocupación nas que se recollerán os datos necesarios para determinar os dereitos afectados, o valor destes e os prexuízos determinantes da rápida ocupación, sen prexuízo de se trasladaren ao lugar dos predios se o consideran necesario.
Lugar: Salón de plenos do Concello de O Páramo Data: 13 de xaneiro de 2020
Horario: de 9,30 a 13,30 horas De: Álvarez López Manuel herdeiros de a Seijido Pereiro José herdeiros de Lugar: Salón de plenos do Concello de Sarria Data: 15 de xaneiro de 2020
Horario: de 9,30 a 14,00 horas De: Arias Díaz, Evangelina a Paz López M Ángeles Lugar: Salón de plenos do Concello de Sarria Data: 16 de xaneiro de 2020
Horario: de 9,30 a 13,00 horas De: Pérez Torres Antonio a Vázquez Vázquez, Pedro
Anuncio publicado en: Num BOP 280 año 2019 07/12/2019
05/12/2019 08:00:00
14:25:47

O artigo 28 do vixente Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu apartado 2º a competencia da comunidade autónoma galega no desenvolvemento lexislativo e execución da lexislación do estado en materia de expropiación forzosa.