Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 30/08/2019 - Page 3

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

Núm. 199 venres, 30 de agosto de 2019

X
X X
X X
X X
X X
X

X

X

TXSS

X

X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X

X
X X
X

X
X X
X

X
X X
X

X
X X
X

X
X X
X X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X
X X
X

X

X

X

X

X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X

X

X

X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X

x x x x x
X X
X X

X

X

X

X

X
X X
X X

INSS

X

X

Consulta de prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade Q2827002CINSS001

X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X

X

Consulta Histórico Prestacións Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal, Maternidade e Paternidade
X

X

Alta en data na Seguridade Social Q2827003ATGSS006

X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X

CATASTRO

X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X

Estar ao corrente de pagamento coa Seguridade Social Q2827003ATGSS001

SUBVENCI ÓNS CONVENI OS, E PLANS DE COLABORACI ON

X
X X
X X
X X
X X
X X
X

Obtención de certificacion descritiva e gráfica do inmoble SVDCDYGWS02

I NNOVACI ÓN E TI CS

X
X X
X X
X X
X

X

Consulta de bens inmobles SVDCBIWS02

VI AS E OBRAS
UNI DADE DE OBRAS
UNI DADE DE OBRAS
EXPROPI ACI ÓNS
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
REDE MUSEÍ STI CA
REDE MUSEÍ STI CA
REDE MUSEÍ STI CA
REDE MUSEÍ STI CA
REDE MUSEÍ STI CA
REDE MUSEÍ STI CA
REDE MUSEÍ STI CA
CENTRO DE ARTESANÍ A E DESEÑO
CENTRO DE ARTESANÍ A E DESEÑO
CENTRO DE ARTESANÍ A E DESEÑO
CENTRO DE ARTESANÍ A E DESEÑO
CENTRO DE ARTESANÍ A E DESEÑO
CENTRO DE ARTESANÍ A E DESEÑO
CENTRO DE ARTESANÍ A E DESEÑO
DEPORTES E MOCI DADE
DEPORTES E MOCI DADE
DEPORTES E MOCI DADE
DEPORTES E MOCI DADE
DEPORTES E MOCI DADE
DEPORTES E MOCI DADE
DEPORTES E MOCI DADE
TURI SMO
TURI SMO
TURI SMO
TURI SMO
MEDI O AMBI ENTE
MEDI O AMBI ENTE
MEDI O AMBI ENTE
MEDI O AMBI ENTE
MEDI O AMBI ENTE
MEDI O AMBI ENTE
MEDI O AMBI ENTE
MEDI O AMBI ENTE
ARQUI VO
ARQUI VO
COOPERACI ÓN A CONCELLOS
COOPERACI ÓN A CONCELLOS
COOPERACI ÓN A CONCELLOS
COOPERACI ÓN A CONCELLOS
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
PATRI MONI O
PATRI MONI O
PATRI MONI O
PATRI MONI O
PATRI MONI O
PATRI MONI O
PATRI MONI O
PATRI MONI O
PATRI MONI O
PATRI MONI O
I NVENTARI O XERAL
I NVENTARI O XERAL
I NVENTARI O XERAL
I NVENTARI O XERAL
I NVENTARI O XERAL
I NVENTARI O XERAL
I NVENTARI O XERAL
I NVENTARI O XERAL
I NVENTARI O XERAL
I NVENTARI O XERAL
BOP
PROTOCOLO

X

INE
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

Certificación de titularidade SVDCTITWS02

RECADACI ÓN
RECADACI ÓN
RECADACI ÓN
RECADACI ÓN
RECADACI ÓN
RECADACI ÓN
RECADACI ÓN
RECADACI ÓN
RECADACI ÓN
RECADACI ÓN
RECADACI ÓN
RECADACI ÓN

X

Consulta de datos catastrais SVDCDATWS02

E
E E
E E
E E
E E
E E
E

AVI SO, QUEI XA, RECLAMACI ÓN
SOLI CI TUDE XENÉRI CA PRESENTACI ÓN DE ESCRI TOS
RECURSO
SOLI CI TUDE DE ACCESO A I NFORMACI ÓN Le i de tra ns pa re nci a
EMI SI ÓN DE CERTI FI CADOS
CI TA PREVI A
SUBVENCI ÓNS CONVENI OS, E PLANS DE COLABORACI ON
CERTI FI CADO DE PAGOS
AVALES
CERTI FI CADOS TRI BUTARI OS
DECLARACI ÓNS TRI BUTARI AS
PROPOSTA DE GASTOS
ELABORACI ÓN, APROBACI ÓN, MODI FI CACI ÓN DO ORZAMENTO
MODI FI CACI ÓNS E TRANSFERENCI AS DE CRÉDI TO
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDI CI AL DE CRÉDI TO
FI SCALI ZACI ÓN DE EXPEDI ENTES
APROBACI ÓN DE LI QUI DACI ÓNS
APROBACI ÓN DE FACTURAS E PAGOS
LI QUI DACI ÓN DE I NGRESOS
SUBVENCI ÓNS CONVENI OS, E PLANS DE COLABORACI ON
XESTI ÓN DE TRI BUTOS
CONCESI ÓN DE BENEFI CI OS FI SCAI S
LI QUI DACI ÓNS DI RECTAS E AUTOLI QUI DACI ÓNS
LI QUI DACI ÓNS DE PADRÓNS
COMPENSACI ÓN DE DÉBEDA
APRAZAMENTOS E FRACCI ONAMENTOS
DEVOLUCI ÓNS DE I NGRESOS
RECADACI ÓN EN PERÍ ODO VOLUNTARI O
I NFORMACI ÓN PATRI MONI AL
RECADACI ÓN EN PERÍ ODO EXECUTI VO
RESOLUCI ÓN DE RECURSOS
ACTUACI ÓNS DE I NSPECCI ÓN
CONTRATOS DE SERVI ZOS
CONTRATOS DE SUBMI NI STROS
SUBVENCI ÓNS CONVENI OS, E PLANS DE COLABORACI ON
SUBVENCI ÓNS NOMI NATI VAS
SUBVENCI ONS EXCEPCI ONAI S
SUBVENCI ÓNS CONC. COMPETI TI VA
SUBVENCI ÓNS CONC. NON COMPETI TI VA
CONVENI OS E PLANS DE COLABORACI ÓN
SUBVENCI ÓNS NOMI NATI VAS
SUBVENCI ONS EXCEPCI ONAI S
SUBVENCI ÓNS CONC. COMPETI TI VA
SUBVENCI ÓNS CONC. NON COMPETI TI VA
CONVENI OS E PLANS DE COLABORACI ÓN
AXUDA NO FOGAR SAF
PROGRAMA DE TELEASI STENCI A
SERVI ZOS DE ATENCI ÓN RESI DENCI AL
SERVI ZOS DE ATENCI ÓN DI ÚRNA
SERVI ZOS DE TERMALI SMO
CERTI FI CADO DE OBRAS
I NFORMES DE EVALUACI ÓN DE OBRAS
CERTI FI CADO DE OBRAS
I NFORMES DE EVALUACI ÓN DE OBRAS
CERTI FI CACI ONES Y ACTAS DE RECEPCI ON DE OBRAS
COORDI NACI ÓN DE SEGURI DAD Y SALUD EN EJECUCI ÓN DE OBRAS
AUTORI ZACI ONES Y EXPEDI ENTES SANCI ONADORES POR ACTUACI ONES EN ZONA DE
I NFLUENCI A LEGAL DE VÍ AS PROVI NCI ALES
CERTI FI CADO DE OBRAS
I NFORMES DE EVALUACI ÓN DE OBRAS
EXPROPI ACI ÓNS
SUBVENCI ÓNS NOMI NATI VAS
SUBVENCI ONS EXCEPCI ONAI S
SUBVENCI ÓNS CONC. COMPETI TI VA
CONVENI OS E PLANS DE COLABORACI ÓN
I NSCRI PCI ÓN A CURSOS DE FORMACI ÓN/TALLERES
BOLSAS DE FORMACI ÓN
SUBVENCI ÓNS NOMI NATI VAS
SUBVENCI ONS EXCEPCI ONAI S
SUBVENCI ÓNS CONC. COMPETI TI VA
SUBVENCI ÓNS CONC. NON COMPETI TI VA
CONVENI OS E PLANS DE COLABORACI ÓN
I NSCRI PCI ÓN A CURSOS DE FORMACI ÓN/TALLERES
BOLSAS DE FORMACI ÓN
SUBVENCI ÓNS NOMI NATI VAS
SUBVENCI ONS EXCEPCI ONAI S
SUBVENCI ÓNS CONC. COMPETI TI VA
SUBVENCI ÓNS CONC. NON COMPETI TI VA
CONVENI OS E PLANS DE COLABORACI ÓN
SUBVENCI ÓNS NOMI NATI VAS
SUBVENCI ONS EXCEPCI ONAI S
SUBVENCI ÓNS CONCORRENCI A COMPETI TI VA
SUBVENCI ÓNS CONCORRENCI A NON COMPETI TI VA
CONVENI OS E PLANS DE COLABORACI ÓN
BOLSAS DE DEPORTI STAS I NDI VI DUAI S
BOLSAS DE DEPORTI STAS I NDI VI DUAI S RALLYS
SUBVENCI ÓNS NOMI NATI VAS
SUBVENCI ONS EXCEPCI ONAI S
SUBVENCI ÓNS CONC. COMPETI TI VA
CONVENI OS E PLANS DE COLABORACI ÓN
SUBVENCI ÓNS E CONVENI OS
I NSCRI PCI ÓN A CURSOS DE FORMACI ÓN/TALLERES
BOLSAS DE FORMACI ÓN
SUBVENCI ÓNS NOMI NATI VAS
SUBVENCI ONS EXCEPCI ONAI S
SUBVENCI ÓNS CONC. COMPETI TI VA
SUBVENCI ÓNS CONC. NON COMPETI TI VA
CONVENI OS E PLANS DE COLABORACI ÓN
CONSULTA DE FONDOS DE ARQUI VO
SOLI CI TUDE DE COPI A DE DATOS DO ARQUI VO
I NFORMES DE ASI STENCI A
AXUDAS E SUBVENCI ONS
I NFORMES XURÍ DI COS
I NFORMES ECONÓMI CO-FI NANCEI ROS
CONCESI ÓN DE LI CENCI AS, PERMI SOS E VACACI ÓNS
PERMUTAS
CERTI FI CADO DE SERVI ZOS PRESTADOS
EXCEDENCI AS
COMPATI BI LI DADE
AUTORI ZACÓNS DE CURSOS FORMATI VOS
PROLONGACI ÓNS DE SERVI ZOS
REDUCCI ÓN DE XORNADA
XUBI LACI ÓNS
PROVI SI ÓN DE POSTOS DE TRABALLO
PROCESOS DE SELECCI ÓN DE PERSOAL
XESTI ÓN DA BOLSA DE EMPREGO
CONVENI OS DE FORMACI ÓN E PRÁCTI CAS PROFESI ONAI S
RECOÑECEMENTO DE GRAO
RECOÑECEMENTO DE SERVI ZOS PRESTADOS
RECOÑECEMENTO DE ANTI GEDADE, TRI ENI OS
AXUDAS DO FONDO SOCI AL
EMI SI ÓN DE CERTI FI CADOS
DEVOLUCI ÓN DE I NGRESOS I NDEBI DOS
ANTI CI POS, MODI FI CACI ÓNS E XERACI ÓN DE NÓMI NA
SUBVENCI ÓNS E CONVENI OS
I NSCRI PCI ÓN A CURSOS DE FORMACI ÓN
CERTI FI CADO DE ASI STENCI A A CURSOS FORMATI VOS
AXUDAS MÉDI CAS
CONTROL DE BAI XAS MÉDI CAS
RESPONSABI LI DADE PATRI MONI AL POR DANOS
RECLAMACI ÓNS DE DANOS A TERCEI ROS
PERMUTA
ADQUI SI CI ÓNS
ARRENDAMENTOS
CESI ÓNS
DESLI NDES
ENAXENACI ÓNS
CERTI FI CADOS DE BENS
AUTORI ZACI ÓN DE USO DE BENS
RESPONSABI LI DADE PATRI MONI AL POR DANOS
RECLAMACI ÓNS DE DANOS A TERCEI ROS
PERMUTA
ADQUI SI CI ÓNS
ARRENDAMENTOS
CESI ÓNS
DESLI NDES
ENAXENACI ÓNS
CERTI FI CADOS DE BENS
AUTORI ZACI ÓN DE USO DE BENS
I NSERCI ÓN DE ANUNCI OS NO BOLETÍ N OFI CI AL DA PROVI NCI A

Verificación de datos de residencia de ámbito SVDRWS01

DXP
XERAL/TODOS
XERAL/TODOS
XERAL/TODOS
XERAL/TODOS
XERAL/TODOS
XERAL/TODOS
PRESI DENCI A
TESOURERÍ A
TESOURERÍ A
TESOURERÍ A
TESOURERÍ A
I NTERVENCI ÓN
I NTERVENCI ÓN
I NTERVENCI ÓN
I NTERVENCI ÓN
I NTERVENCI ÓN
I NTERVENCI ÓN
I NTERVENCI ÓN
I NTERVENCI ÓN
I NTERVENCI ÓN
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
SERV.XESTI ÓN TRI BUTARI A
CONTRATACI ÓN
CONTRATACI ÓN
CONTRATACI ÓN
EMPREGO
EMPREGO
EMPREGO
EMPREGO
EMPREGO
BENESTAR SOCI AL
BENESTAR SOCI AL
BENESTAR SOCI AL
BENESTAR SOCI AL
BENESTAR SOCI AL
BENESTAR SOCI AL
BENESTAR SOCI AL
BENESTAR SOCI AL
BENESTAR SOCI AL
BENESTAR SOCI AL
ARQUI TECTURA
ARQUI TECTURA
URBANI SMO
URBANI SMO
VI AS E OBRAS
VI AS E OBRAS

Consutla datos padroais
Consulta de datos de residencia con data da última variación padroal SVDREXTFECHAWS01

Verificación de datos de identidade SVDDGPVIWS02

PROCEDI MI ENTO

Consulta de datos de identidade SVDDGPCIWS02

SERVI ZO DEPARTAMENTO

BOP Lugo
X

X
X X
X

X
X X
X

X

X

Anuncio publicado en: Num BOP 199 año 2019 29/08/2019 11:11:19
30/08/2019 08:00:00

3

X
X

X

X

X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X

X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X
X X
X X

X
X X
X

X
X X
X X

X
X X
X X

x x
X X
X X
X

X
X X
X X

X
X X
X X

X
X X
X

X
X X
X

X

X

X

X

x x
X X
X X

X
X X
X

X
X X
X

X
X X
X

X
X X
X

X
X X
X

X

X

X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X

X
X X
X X
X X
X X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X X
X

X
X X
X

X
X X
X

X
X X
X

X