Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 15/07/2019 - Page 2

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

2

Núm. 161 luns, 15 de xullo de 2019

BOP de Lugo
ACORDOS:
PRIMEIRO.- Aprobar as tablas salariais do Convenio Colectivo Provincial da 1 Transformación da Madeira de Lugo con vixencia dende o 1 de xaneiro de 2019, para o que as partes contan ca capacidade legal necesaria e suficiente, SEGUNDO.- Remitir as táboas salariais anexas do Convenio Colectivo da 1 Transfromación da Madeira de Lugo á autoridade laboral competente aos oportunos efectos legais.
TERCEIRO.-Cumplimentar os datos estadísticos exixibles na inscripción e rexistro do Convenio.
CUARTO.- Aos efectos do rexistro e depósito da tabla salarial aprobada, autorizase a D. Guadalupe Hervera Iglesias, titular do D.N.I. núm. 33.321.188F, responsable da negociación colectiva da Confederación de Empresarios de Lugo, a presentación dos presentes acordos e tablas salariais adxuntas ante o Rexistro da autoridade laboral competente, facilitando cantos datos sean necesarios para a presentación de tal solicitud de inscripción.
E en proba de conformidade firman a presente Acta as persoas á marxe relacionadas no lugar e data indicados no encabezamento.
Fdo.: Angeles Vila Cajete
Fdo.: Gabriel Fernández Rodríguez
Fdo.: Nuria Rodríguez Arias
Fdo.:Carlos García Vázquez
Fdo.: José Cabanas Vázquez
Fdo.: Eladio Quelle Barro
Fdo.:Antonio Niño Saavedra
Fdo.: Jesús M Calvo Romero
Fdo.: Jesús M Fernández Rodríguez
Fdo.: José Manuel Brea Méndez Fdo.: Alfonso Losada Rodríguez CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DA PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DA PROVINCIA DE
LUGO
Táboa salarial 2019
Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformación da Madeira da Provincia de Lugo Efectos dende o 01/01/2019
Salario base día
Anual
Grupo III
Encargado Xeral
42,45

18.041,25

Grupo IV
Encargado
39,42

16.753,50

36,39

15.465,75

33,36

14.178,00

Grupo V
Afilador de 1
Aserrador de 1
Conductor Delineante de 2
Oficial administrativo Profesional de oficio de 1
Profesional de oficio de 2
Oficial de mantemento Grupo VI
Afilador de 2
Apilador Aserrador de 2
Auxiliar administrativo Axudante Axudante de aserrador Canteador Capataz de especialistas Conductor de 2
Mecánico de 2
Motoserrista Especialista Vendedor Medidor