Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 09/07/2019 - Page 3

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

3

Núm. 156 martes, 9 de xullo de 2019

ÁREA DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
E SOCIAL

SECCIÓN
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
E EMPREGO

UNIATRAMC-GALICIA

María Dolores Somoza Regueiro
ÁREA DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
E SOCIAL

SECCIÓN DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
E EMPREGO

FEDERACIÓN GALEGA DE
COMERCIO

José María Seijas López
profesionais, CAP +
PERMISO C + PERMISO
E + MERCANCÍAS
PERIGOSAS
Financiar os gastos derivados da execución da acción denominada Formación Cualificación Profesional Redeira Financiamento da execución da actuación SICOMERCIO
Plataforma DixitalRetail Manager,
BOP Lugo
2410.470

34.874,00 €

2019

4330.789

60.000,00 €

2019

Lugo, 2 de xullo de 2019.- Presidente, Pablo Rivera Capón firma Delegada D.d. Decreto N.º 402, de 24-02-2017
en funcións.
R. 1961

CONCELLOS
CARBALLEDO
Anuncio
Primeiro.- Beneficiarios:
Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, as cales desempeñan actividades que están directamente relacionadas coa formación impartida no Obradoiro Dual de Emprego de Carballedo e Chantada, no que se impartiu a formación necesaria para obter os seguintes certificados de Profesionalidade: AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, AGAO0108 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería, EOCB0211 Pavimentos e albanelaría de urbanización, que contraten traballadores/as por conta allea para prestar servicios en centros de traballo radicados no ámbito territorial dos Concellos de Carballedo e Chantada.
Segundo.- Obxecto: Os incentivos á contratación temporal por conta allea teñen por finalidade facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas participantes no Obradoiro Dual de Emprego de Carballedo e Chantada, financiados a través da convocatoria de 2018 de axudas e subvencións a Obradoiros duais de emprego, pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pertencente á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.
Terceiro.- Bases reguladoras: As bases completas e os modelos de solicitude están publicados na páxina web do Concello de Carballedo, http www.concellocarballedo.es no apartado de Actualidade.
Cuarto.- Contía: Os contratos temporais incentivaranse cunha subvención fixa de 1.500€ por cada traballador/a, correspondente a un contrato mínimo de 3 meses a xornada completa.
Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes: Dez días naturais 10 contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOP de Lugo.
Carballedo, a 03 de xullo de 2019.- O Alcalde, D. Julio M. Yebra-Pimentel Blanco.
R. 2018

MONFORTE DE LEMOS
Anuncio APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO PARA 2019
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria do Pleno deste Concello, do día 4 de xullo de 2019 o Orzamento Xeral deste Concello e do seu Organismo Autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias, así coma as súas Bases de Execución, e o cadro do persoal para o exercicio económico 2019, dacordo co previsto no artigo 169 do Texto Refundido da lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e o artigo 20 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, exponse ó público o expediente
Anuncio publicado en: Num BOP 156 año 2019 08/07/2019 12:26:52
09/07/2019 08:00:00

AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS
PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO SERRA DO FARO IV DE CARBALLEDO E CHANTADA.