Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 09/07/2019 - Page 2

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

2

Núm. 156 martes, 9 de xullo de 2019

BOP Lugo
circunstancias se considere que se modificaron as características do posto de traballo a desempeñar ou as circunstancias do servizo. Neste suposto convocarase un novo proceso selectivo, seguindo os mesmos criterio que se enunciaron anteriormente. En calquera caso a permanencia nas listas revisarase aos 3 anos a contar dende o día seguinte a facelas públicas no Taboleiro de anuncios da Entidade, mediante nova convocatoria.
Analizadas as listas de substitucións, que a día de hoxe están en funcionamento na Entidade Provincial, pode constatarse que algunhas delas ou ben carecen de aspirantes ou xa teñen unha vixencia superior a 3 anos.
Atendendo ás ditas circunstancias, coa finalidade de actualizalas, tendo en conta o establecido pola normativa de aplicación, propoño que, en uso das atribucións que lle confire o artigo 34 la Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, esta Presidencia RESOLVE:
1º.-Declarar caducadas, con efectividade do día seguinte ó da publicación do seguinte decreto, as listaxes de aspirantes que participaron en procesos selectivos na Deputación Provincial de Lugo, para a prestación de servizos temporais, que teñan unha vixencia de tres anos ou superior, é dicir, as constituídas con anterioridade a abril do ano 2016, que son as seguintes:
Porteiro/a BOP 114, de 21 de maio de 2015
Auxiliar Colaborador/a de Tecnoloxías da Información BOP 021, de 27 de xaneiro de 2015
Arquitecto/a BOP 066, de 23 de marzo de 2011
Enxeñeiro/a de Camiños, Canais e Portos BOP 067, de 24 de marzo de 2015
Enxeñeiro/a Técnico Industrial BOP 021, de 27 de xaneiro de 2015
Enxeñeiro/a Técnico Agrícola BOP 028, de 4 de febreiro de 2016
Técnico/a Mantemento Industrial BOP 021, de 27 de xaneiro de 2015
Técnico/a Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede BOP 067, de 24 de marzo de 2015

Técnico/a Superior en Ciencias Económicas e Empresariais BOP 067, de 24 de marzo de 2015
Técnico/a Superior en Edificacións e Obras BOP 112, de 19 de maio de 2015
2º.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia, para xeral coñecemento e demais efectos, esta resolución.
O que se da publicidade en cumprimento do art. 45 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa indicación de que a presente resolución pon fin a vía administrativa polo que contra esta cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o Presidente da Deputación Provincial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación da presente resolución ou recurso contencioso - administrativo ante o Xulgado do Contencioso - Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e na forma prevista na Lexislación reguladora da devandita, Xurisdición, sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro que estime procedente.
Lugo, 2 de xullo de 2019.- A Secretaria Xeral, María Esther Álvarez Martínez.
R. 1960

SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO
Anuncio CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRECTAS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL OUTORGADAS POLA SECCIÓN DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO DESTE ORGANISMO PROVINCIAL CORRESPONDENTES AO SEGUNDO
TRIMESTRE DO 2019.
De acordo co establecido no artigo 8.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, a xestión das subvencións rexerase, entre outros, polos principios de publicidade e transparencia, así mesmo, de conformidade co disposto no artigo 18 da lei de referencia e no artigo 30 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, se dá publicidade ás subvencións directas de carácter excepcional concedidas pola Presidencia da Excma. Deputación Provincial de Lugo referidas no segundo trimestre do 2019.
ÁREA

UNIDADE

ENTIDADE

ÁREA DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
E SOCIAL

SECCIÓN DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
E EMPREGO

AETRAM-ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL TRANSPORTES
RIO MIÑO DE LUGO

REPRESENTANTE

OBXECTO

APLICACÓN

IMPORTE

ANO

Diego Arias Méndez
Financiamento da execución da actuación Formación integral de conductores/as
2410.48911

26.722,83 €

2019

Anuncio publicado en: Num BOP 156 año 2019 08/07/2019 12:26:52
09/07/2019 08:00:00

Técnico/a Superior Arquivística BOP 114, de 21 de maio de 2015