Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 10/08/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 10 DE AGOSTO DE 2020 LUNES, 10 DE AGOSTO DE 2020 BOP NÚMERO 126

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 4 de agosto do 2020 da X.T.da Coruña pola que se concede a autorización admtva.previa,de construción e DUP,en concreto,da instalación de distribución eléctrica no concello de Tordoia expte.-e.:IN407A2019/89-1

2020/5446

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego R.P. n.º 23966 de concesión definitiva subvencións do programa DP 0032/2020, dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións voluntarios protección civil da provincia da Coruña para actividades 2020

2020/5542

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de formalización de contratos efectuados pola Excma. Deputación Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de xullo de 2020

2020/5543

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 24013/2020.- Resolución de concesión definitiva do Programa FO103C/2020.

2020/5545

Municipal Arteixo Secretaría Xeral Publicación do anuncio relativo a emprazamento aos interesados nos recursos contencioso-admtvo. PA 47/2020-L nº 2; PA
49/2020-C nº2; PA 52/2020 nº 4; PA 53/2020 Nº4 ; PA 63/2020 nº 4, e PA 14/2020 nº 2 sobre a OEP 2019.

2020/5436

Arzúa Anuncio de aprobación do padrón da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar
2020/5046

Arzúa Aprobación definitiva de modificación de bases de execución do orzamento
2020/5307

Arzúa Convocatoria e bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a da praza de técnico de administración xeral grupo A, subgrupo A1, escala administración xeral, subescala técnica
2020/5433

Aprobación padrón fiscal residencia e centro de día agosto 2020

2020/5455

Carballo Anuncio de aprobación definitiva da Ordenanza n.º 10: prestacións patrimoniais de carácter público non tributarias do Ciclo Integral da Auga
2020/5458

Coristanco Aprobación de padróns IBI, IAE, taxa de recollida domiciliaria lixo ano 2020

2020/5447

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/126

Boimorto