Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 12/02/2020 - Page 2

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
Mércores, 12 de febreiro de 2020
Número 29
Miércoles, 12 de febrero de 2020

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego R.P. núm. 2020/4819 de 11/02/2020 de aprobación das bases reguladoras do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes,anualidade 2020

2020/1103

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente Bases reguladoras das axudas do Plan de emprego local PEL 2020

2020/963

Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/995

Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/996

Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/997

Municipal Carral Reincorporación ao réxime de adicación parcial na realización das funcións do señor Segundo Tenente de Alcalde, D. Pablo Couto López, dende o 06 de febreiro de 2020, á súa solicitude
2020/958

Cedeira Nomeamento da coñecida como Praza dos cabalos como Praza 18 de decembro
2020/1023

Cee Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/1030

Cee Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/1031

Cee Aprobación inicial do Regulamento orgánico municipal do Concello de Cee
2020/1019

Melide Aprobación inicial da modificación do artigo 5 da Ordenanza fiscal número 18, reguladora da taxa pola utilización do velorio municipal do Concello de Melide
2020/990

Melide Nomeamento de funcionarios interinos
2020/1005

Melide Corrección de erros de anuncio de nomeamento de 3 policías locais como funcionarios de carreira no Concello de Melide
2020/1006

Miño Aprobación inicial do padrón fiscal da taxa por servizo de subministración de auga e sumidoiros do cuarto trimestre do exercicio 2019

2020/1014

Moeche Padrón de contribuíntes de prezo público polo servizo de axuda no fogar durante o mes de xaneiro de 2020

2020/1016

Delegación da presidencia da comisión informativa de urbanismo, rehabilitación e mobilidade e da Xunta de Goberno local do día 06.02.2020

2020/1020

Mugardos Delegación de competencias nos membros da Corporación Municipal
2020/1021

Página 2 / 4

Número de BOP 2020/29

Mugardos