Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 13/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 13 DE XANEIRO DE 2020 LUNES, 13 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 7

Sumario Administración Local Municipal Cambre Aprobación definitiva das bases das subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2019

2020/76

A Coruña Oficina Orzamentaria Aprobación inicial do orzamento xeral da corporación para o exercicio 2020

2020/124

Fene Secretaría Aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora do servizo de taxi do Concello de Fene
2020/137

Mugardos Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos MC 01/2020

2020/151

Muros Aprobación definitiva das bases xerais reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a Asociacións de Nais e Pais de Alumnos para a realización de actividades de apoio educativo no concello de Muros
2020/73

Negreira Aprobación definitiva e publicación do texto íntegro do Regulamento de venda ambulante do Concello de Negreira
2020/62

Negreira Anuncio relativo á aprobación provisional da modificación da Ordenanza reguladora da taxa pola instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atracción ou recreo, situados en terreo de uso público local
2020/66

Negreira Anuncio relativo á aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación de servizos deportivos municipais
2020/68

Negreira Anuncio relativo á aprobación definitiva da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral
2020/70

Oleiros Áreas de Cultura, Educación e Deportes Edicto de expedientes de prezos públicos
2020/58

Oleiros Áreas de Cultura, Educación e Deportes 2020/74

Pontedeume Delegación de funcións da Alcaldía-Presidencia. Periodo: O 27.12.2019 e do 02.01.2020 ao 08.01.2020 ambos os dous incluídos
2020/75

As Pontes de García Rodríguez Cultura Bases do Concurso de carteis da 40 edición da Feira do Grelo das Pontes 2020

2020/69

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/7

Modificación importe convocatoria axuda asistencia comedores escolares curso 2019/2020