Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 02/01/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 2 DE XANEIRO DE 2020 JUEVES, 2 DE ENERO DE 2020 BOP NÚMERO 1

Sumario ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación do acordo que contén as táboas salariais definitivas dos anos 2019, 2020 e 2021 do convenio colectivo sectorial de pintura da provincia da Coruña 2019/10424

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Administración Industrial Resolución do 27 de decembro de 2019 da Xefatura Territorial da Coruña polo que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello da Coruña Núm. expte: IN407A 2019/128-1
2019/10437

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
ARTEIXO
Persoal Convocatoria e bases proceso de selección para a cobertura en propiedade de once prazas de condutores de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos 2019/10433

CAMBRE
Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal núm. 4

2019/10457

FENE
Secretaría Oferta de emprego público para o exercicio 2019 do concello de fene
2019/10498

IRIXOA
Resolución de remisión ao Xulgado Contencioso-Administrativo número 3 da Coruña de expediente en relación co recurso contenciosoadministrativo, procedemento abreviado 257/2018
2019/10442

MELIDE
Publicación aprobación inicial proxecto de equidistribución. sistema concerto. modificación puntual das NSP do concello de Melide aprobadas definitivamente e publicadas no DOGA nº 57 de 22 de marzo 2019/10405

MUGARDOS
Padrón polos servizos culturais, deportivos e de lecer decembro 2019

2019/10448

NOIA
Padrón taxa prestación servizo subministración auga potable, rede sumidoiros, saneamento e depuración augas residuais, así como da taxa prestación servizo de recollida e tratamento residuos solidos urbanos, 2º semestre do exercicio 2019
2019/10452

PONTEDEUME
Anuncio de aprobación dos padróns do servizo de axuda no fogar dependencia e libre concorrencia do mes de setembro de 2019

2019/10441

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/1

Administración Financeira. Intervención