Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 27/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 27 DE DECEMBRO DE 2019 VIERNES, 27 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 246

Sumario ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego Resolución pola que se aproba a concesión do III Premio provincial á mellor iniciativa empresarial PEL-EPR premio / 2019

2019/10386

MUNICIPAL
AMES
Aprobación liquidacións servizo comedores escolares, bos días e tardes divertidas correspondentes a novembro 2019.

2019/10314

AMES
Aprobación definitiva modificación da Ordenanza fiscal nº 21 reguladora do imposto sobre bens inmobles do Concello de Ames.

2019/10401

AMES
Aprobación definitiva modificación da Ordenanza fiscal nº 24 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras do Concello de Ames.
2019/10402

ARTEIXO
Persoal Publicación de rectificación de oferta de emprego público 2019 para o Concello e Arteixo
2019/10371

ARTEIXO
Secretaría Xeral Aprobación do padrón das taxas de subministro de auga potabel a domicilio e subministro de auga no polígono de Sabón, sumidoiros, canon da auga da Xunta de Galicia e depuración de augas residuais. período impositivo 3º trimestre 2019
2019/10372

BOIMORTO
Corrección erro padrón residencia e centro de día decembro 2019

2019/10342

BRIÓN
Oferta de emprego público de 2019.

2019/10356

CABANAS
Aprobación definitiva expediente modificación de créditos 22/2019

2019/10395

CAMBRE
Ausencia de dona María del Carmen Pan Matos dende o día 23 de decembro de 2019 ao 2 de xaneiro de 2020

2019/10364

CAMBRE

CULLEREDO
Economía, Facenda e Réxime Interior Oferta emprego público 2019

2019/10363

CULLEREDO
Economía, Facenda e Réxime Interior Exposición pública do padrón das taxas pola prestación do servizo de distribución de auga e polo servizo de depuración de augas residuais, así como do canon da auga correspondentes ao 4º trimestre 2019
2019/10368

Página 1 / 3

Número de BOP 2019/246

Avocación de competencias do cuarto tenente de alcalde Miguel Ángel Gutiérrez Nieto dende o día 23 de decembro 2019 ao 5 de xaneiro 2020, ambos os dous incluídos 2019/10366