Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 19/12/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 19 DE DECEMBRO DE 2019 JUEVES, 19 DE DICIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 241

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego R.P. n.º 2019/45969 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades 2019
2019/10138

Municipal Ames Aprobación liquidacións servizo axuda no fogar novembro 2019

2019/10079

Ames Aprobación liquidacións servizos conciliación comedores escolares, bos días e tardes divertidas outubro 2019

2019/10080

Ames Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2019/10106

Arteixo Secretaría Xeral Delegar no concelleiro D. Martín Seco García, con DNI 33336132R, para a celebración dun matrimonio civil para o día 26 de novembro ás 13.30 h.
2019/10096

Arteixo Secretaría Xeral Delegar no concelleiro D. José Manuel Pena Sanmartín, con DNI 32784639W, para a celebración dun matrimonio civil para o día 14
de decembro ás 14.00 h.
2019/10120

A Baña Aprobación do padrón de hixiene urbana 2020

2019/10109

A Baña Aprobación do padrón da taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas 2020

2019/10110

Boimorto Plan Económico Financeiro 2019-2020 do Concello de Boimorto. Corrección de erro
2019/10113

Cabanas Delegación da Alcaldía
2019/10082

Cambre
Mugardos Cesamento de concelleira no cargo de Presidenta efectiva da Comisión Informativa de Educación, Cultura, Turismo, Mocidade e Deportes e finalización do réxime de dedicación exclusiva 2019/10085

Mugardos Cesamento de concelleiros nos cargos de presidentes efectivos de comisións informativas
2019/10086

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/241

Avocación de competencias do quinto tenente de alcalde Daniel Mallo Castro dende o día 30 de decembro 2019 ao 6 de xaneiro 2020, ámbolos dous incluídos 2019/10081